Programa FSE+ d'Assistència Material Bàsica

Programa FSE+ d'Assistència Material Bàsica

El Programa FSE+ d'Assistència Material Bàsica s'articularà a través de l'ajuda mitjançant un sistema únic de targetes i/o vals electrònics complementant els serveis socials de les Comunitats Autònomes, les Entitats Locals i les Entitats del Tercer Sector que també continuaran proporcionant ajuda, al marge del FSE+ i a través d'altres mitjans, com poden ser el lliurament directe, ajudes econòmiques, menjadors socials, etc. 
 
Aquest programa busca respondre a la necessitat de cobertura d'assistència material bàsica de determinats grups de persones i nuclis familiars, amb especial atenció a les diferències existents entre els diferents territoris. 
 
Les targetes i/o vals electrònics seran canviables per productes d'alimentació i per una altra "assistència material bàsica" segons la definició de l'article 2 del Reglament FSE+, en concret per articles d'higiene, inclosos els d'higiene femenina. El Programa inclourà, a més de la provisió d'aliments i la cobertura d'una altra assistència material bàsica, una sèrie de mesures d'acompanyament, que són el conjunt d'actuacions dirigides a afavorir la inclusió social de les persones i famílies beneficiàries de l'assistència material bàsica.
 
Les persones destinatàries finals hauran de tindre identificada una necessitat d'assistència determinada segons criteris objectius prefixats des dels Serveis Socials de les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, assistència que serà prescrita per ells o per entitats del tercer sector avalades per aquests, sent aquesta ajuda compatible amb altres recursos, ingressos o prestacions. 
 
Amb la finalitat de maximitzar l'efecte de les diferents intervencions i poder atendre el major nombre de persones en situació de privació material a Espanya, s'ha optat per una estratègia de complementarietat entre aquest programa pluriregional del FSE+, gestionat per totes les Comunitats i Ciutats Autònomes (CCAA), i les mesures que ja estan realitzant els serveis socials de les Comunitats Autònomes i les entitats del tercer sector amb la mateixa fi de lluitar contra la privació material.