Justificación

Justificación

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ EXECUTADA EN 2021

En l'art. 23 de l'Ordre 8/2019, de 7 de setembre s'estableix que el termini màxim per a la justificació de les despeses serà el primer trimestre de l'exercici següent a la realització dels programes subvencionats, sent el pròxim 31 de març de 2022 l'últim dia per a remetre el compte justificatiu corresponent.

Juntament amb la documentació justificativa de la subvenció concedida, hauran de presentar una relació dels documents que acompanyen a la mateixa utilitzant les fitxes que els proporcionem a continuació.

Els Annexos a emplenar així com el Manual de Justificació actualitzat també es disposen a continuació.

ANNEXOS:

Els annexos I, II i III hauran de presentar-los en el mateix format en el qual apareixen en la web, Excel o Calc LibreOffice.