INFORME DE EXTRANJERIA

INFORME DE EXTRANJERIA

Sobre l'enviament dels  informes d'arrelament o habitatge  una vegada descarregats i emplenats correctament:
 
En relació amb la utilització de la plataforma informàtica ACCEDISCA per a la remissió telemàtica dels informes previstos en el Reglament de la Llei orgànica 4/2000,  sobre esforç d'integració, escolarització de menors, adequació d'habitatge i arrelament, és necessari, per a garantir el seu correcte funcionament, que la pròpia Comunitat Autònoma quede identificada a través d'un usuari genèric al qual es dirigiran totes les peticions d'informes des de les Oficines d'Estrangeria. De manera que per a realitzar la remissió d'informes, tots els usuaris de la Comunitat Autònoma hauran d'acreditar-se a través d'un únic usuari i un només certificat, per la qual cosa els usuaris individuals rebuts fins al moment no podran ser utilitzats per a operar dins de ACCEDA.
 
Per a configurar aquest usuari genèric s'haurà de remetre a l'adreça de correu electrònic modernizacion@mtin.es la següent informació:
 
Certificat genèric: podrà ser un certificat de persona jurídica o un certificat que puga ser instal·lat per diverses persones. Necessitarem el NIF associat a aquest certificat únic per Comunitat Autònoma.
Adreça de correu genèrica: llista de distribució a la qual estaran associades les adreces de correu dels usuaris de ACCEDA de la Comunitat Autònoma. A aquesta llista de distribució o adreça de correu genèrica li arribaran els correus electrònics informatius de ACCEDA sobre els requeriments que hi haja arracades per a aqueixa Comunitat.
 
Una vegada rebuda aquesta informació, l'alta d'aquest usuari genèric en *ACCEDA es realitzarà de manera immediata i tots els usuaris de les CCAA hauran d'utilitzar aqueix certificat genèric per a accedir a la plataforma i aportar els informes sol·licitats per les Oficines d'Estrangeria. En cas de dubtes sobre l'ús de la plataforma pot seguir el  manual d'usuari "ACCEDISCA EELL" pas a pas.
 
Agraïm la vostra col·laboració i lamentem les inconveniències que puga provocar el procés d'alta en l'aplicació. Quedem a la vostra disposició per a l'aclariment de qualsevol extrem sobre aquestes qüestions.
 
Documents