Funciones del servicio

Funciones del servicio

Corresponen al Servei d'Inclusió Social, Desenvolupament Comunitari i Voluntariat les funcions següents:

a) Gestionar el seguiment i avaluació del Pla valencià d'inclusió i cohesió social, com a instrument estratègic d'ordenació i direcció de les accions i mesures d'inclusió i cohesió social vinculades al territori.

b) Gestionar estratègies específiques destinades a evitar i/o pal·liar les desigualtats patides per col·lectius vulnerables o en situació d'exclusió social, promovent accions preventives, de diagnòstic, d'intervenció i de seguiment per a la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones, famílies o, si és el cas, unitats de convivència.

c) Gestionar, desenvolupar i fer seguiment dels programes de desenvolupament comunitari com a eina d'inclusió i de cohesió social.

d) Elaborar i coordinar un pla de barris inclusius que incloga accions coordinades entre tots els àmbits de l'Administració implicats, entitats locals i entitats del tercer sector en l'àmbit urbanístic, educatiu, sanitari, social i laboral.

e) Promoure polítiques de suport al voluntariat social com a eina de cohesió i vertebració del territori, basades en la promoció de la participació ciutadana.

f) Coordinar les accions de convivència social amb les entitats i plataformes en les quals s'organitza, fomentant l'ús dels recursos comunitaris dirigits cap a la consecució d'objectius comuns que permeten afavorir i millorar les condicions socials des d'un enfocament global i integrador.

g) Col·laborar en la política d'accés a l'habitatge social per a col· lectius o persones vulnerables desenvolupada per la conselleria competent en matèria d'habitatge.

h) Gestionar els concerts de programes i serveis, subvencions, ajudes, convenis i prestacions, i elaborar els documents tècnics, les instruccions i els procediments en matèries de la seua competència.

i) Dissenyar les actuacions, fer-ne seguiment i avaluar els concerts d'àmbit residencial, en el marc de les seues competències, en col·laboració amb la Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials i la Direcció General de Gestió i Organització del Sistema.

j) Dissenyar, fer-ne seguiment i avaluar les actuacions que es desenvolupen per part dels municipis que compten amb finançament de l'àmbit de la seua competència a través del contracte programa, en col·laboració amb la Direcció General d'Atenció Primària i Autonomia Personal i la Direcció General de Gestió i Organització del Sistema.

k) Totes aquelles que, en el marc del seu àmbit funcional, li encomane la Direcció General.