Subdirecció General d'Igualtat en la Diversitat

Subdirecció General d'Igualtat en la Diversitat

A les subdireccions generals els corresponen les funcions següents:

a) Coordinar, impulsar mesures de coherència interna, gestionar i executar les polítiques que establix la corresponent direcció general, per a la qual cosa se servirà de les unitats administratives que depenen d’esta per a optimitzar els recursos existents i l’eficàcia de les intervencions.

b) Assessorar la persona titular de la direcció general i donar-li suport i assistència tècnica.

c) Formalitzar les propostes de resolució dels assumptes competència de la direcció general.

d) Planificar, dirigir, controlar, coordinar i supervisar l’activitat dels servicis davall la seua dependència.

e) Elaborar, emetre informes i proposar disposicions, resolucions, circulars i instruccions en assumptes de la seua competència.

f) Coordinar amb l’Advocacia de la Generalitat la tramitació i resolució de procediments judicials, així com proposar les resolucions d’execució de sentència en assumptes de la seua competència.

g) Coordinar, tècnicament i funcionalment, les actuacions de les direccions territorials en matèria de la seua competència.

h) Exercir les facultats que li encomane expressament la direcció general en el marc de les seues competències.

De la Direcció General de Diversitat depén la Subdirecció General d'Igualtat en la Diversitat, la comesa de la qual és la coordinació, la gestió i l'execució de les polítiques establides per la Direcció General, servint-se de les unitats administratives que d'ella depenen. Igualment exercirà les facultats que li delegue o encomane expressament la Direcció General.

La Subdirecció General s'estructura en els serveis següents:

- Servici de Diversitat Sexual, de Gènere i Igualtat de Tracte.

- Servici de Diversitat Ètnica, Cultural i Religiosa.

- Servici de Migració i Refugiat.