Sol·licitud d'alta o renovació del títol de família nombrosa

Sol·licitud d'alta o renovació del títol de família nombrosa

Definició

S'entén com a família nombrosa aquella que, reunint una sèrie de requisits, té reconeguda tal condició mitjançant el Títol de Família Nombrosa, amb validesa en tot el territori nacional.

Aquesta condició també pot ser acreditada a través del Carnet de Família Nombrosa, que s'expedeix a tots els membres d'una família inclosos en el Títol de Família Nombrosa..