Servici de Diversitat Sexual, de Gènere i Igualtat de Tracte

Servici de Diversitat Sexual, de Gènere i Igualtat de Tracte

Al Servici de Diversitat Sexual, de Gènere i Igualtat de Tracte, li corresponen les funcions següents:

a) Estudiar i proposar programes, mesures i normes que tinguen per objecte promoure el suport i el reconeixement de la diversitat i promoure la igualtat de les persones LGTBI i la lluita contra la LGTBI-fòbia.

b) Coordinar l’actuació dels diferents òrgans i entitats de la Generalitat per al compliment de la Llei 8/2017, de 7 d’abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere en la Comunitat Valenciana, a través dels espais de coordinació institucional i del Consell Consultiu Trans de la Comunitat Valenciana.

c) Coordinar l’actuació dels diferents òrgans i entitats de la Generalitat per al compliment de la Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d’igualtat de les persones LGTBI, a través de l’Estratègia valenciana LGTBI, els espais de coordinació institucional i el Consell Valencià LGTBI.

d) Dissenyar, fer el seguiment i avaluar les actuacions que es desenvolupen per part dels municipis que compten amb finançament de l’àmbit de la seua competència a través del contracte programa, en col·laboració amb la Direcció General de Dependència i de les Persones Majors i la Direcció General de Gestió del Sistema Sociosanitari i de l’Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials.

e) Tramitar, gestionar i fer el seguiment de subvencions i ajudes del seu àmbit competencial. f) Tramitar, gestionar i fer el seguiment dels servicis d’atenció i assessorament a les persones LGTBI, i els servicis per a la informació, assessorament i orientació a les víctimes amb situacions discriminatòries i delictes d’odi, així com d’altres concerts de programes i servicis o de convenis en l’àmbit de les seues competències.

g) Dissenyar les actuacions, fer seguiment i avaluar els concerts d’àmbit residencial, en l’àmbit de les seues competències, en col·laboració amb la Direcció General d’Infraestructures Sociosanitàries i la Direcció General de Gestió del Sistema Sociosanitari i de l’Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials.

h) Promoure l’elaboració d’estudis i investigacions, així com activitats formatives, sobre la situació de les persones LGTBI en la Comunitat Valenciana, en col·laboració amb la Direcció General de Gestió del Sistema Sociosanitari i de l’Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials.

i) Impulsar i gestionar els fons bibliogràfics i documentals especialitzats en diversitat familiar, sexual i de gènere titularitat de la Direcció General.

j) Estudiar i proposar programes, mesures i normes que tinguen per objecte promoure la igualtat de tracte, la no-discriminació i la prevenció dels delictes d’odi.

k) Coordinar l’actuació dels diferents òrgans i entitats de la Generalitat per al compliment de l’Estratègia valenciana per a la igualtat de tracte, la no-discriminació i la prevenció dels delictes d’odi, a través dels espais de coordinació institucional.

l) Dissenyar, fer el seguiment i avaluar actuacions per a la desestigmatització del VIH i ITS.

m) Captar, tramitar, gestionar i fer el seguiment d’ajudes per a programes i projectes finançats o cofinançats per la Unió Europea, sense perjuí de les competències que corresponguen a la Direcció General de Fons Europeus i Sector Públic.

n) Coordinar, tècnicament i funcionalment, les actuacions de les direccions territorials en matèries de la seua competència.

o) Donar suport tècnic i administratiu als diferents òrgans consultius en matèria de la seua competència dependents de la Generalitat Valenciana.

p) Aquelles que, en el marc del seu àmbit funcional, li encomane la Direcció General.

De la Direcció General de Diversitat depén la Subdirecció General d'Igualtat en la Diversitat, la comesa de la qual és la coordinació, la gestió i l'execució de les polítiques establides per la Direcció General, servint-se de les unitats administratives que d'ella depenen. Igualment exercirà les facultats que li delegue o encomane expressament la Direcció General.

La Subdirecció General s'estructura en els serveis següents:

- Servici de Diversitat Sexual, de Gènere i Igualtat de Tracte.

- Servici de Diversitat Ètnica, Cultural i Religiosa.

- Servici de Migració i Refugiat.