Servici de Diversitat Ètnica, Cultural i Religiosa

Servici de Diversitat Ètnica, Cultural i Religiosa

Al Servici de Diversitat Ètnica, Cultural i Religiosa, li corresponen les funcions següents:

a) Estudiar i proposar programes, mesures i normes que tinguen per objecte promoure la igualtat en la diversitat ètnica, evitar qualsevol forma de discriminació per raça, creença religiosa o lloc de naixement i nacionalitat; promoure la igualtat en la diversitat cultural i religiosa, i la lluita contra l’antigitanisme, el racisme i la discriminació per motiu de creences.

b) Coordinar l’actuació dels diferents òrgans i entitats de la Generalitat per al compliment de l’Estratègia valenciana per a la igualtat i la inclusió del poble gitano, a través dels espais de coordinació institucional i del Consell Valencià del Poble Gitano.

c) Dissenyar, fer el seguiment i avaluar les actuacions que es desenvolupen per part dels municipis que compten amb finançament de l’àmbit de la seua competència a través del contracte programa, en col·laboració amb la Direcció General de Dependència i de les Persones Majors i la Direcció General de Gestió del Sistema Sociosanitari i de l’Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials.

d) Tramitar, gestionar i fer el seguiment de subvencions i ajudes del seu àmbit competencial.

e) Tramitar, gestionar i fer el seguiment del programa Kumpania, especialitzat en la infància, adolescència i joventut gitana, així com d’altres concerts de programes i servicis o de convenis en l’àmbit de les polítiques d’igualtat i inclusió del poble gitano, i de la diversitat ètnica, cultural i religiosa.

f) Dissenyar les actuacions, fer seguiment i avaluar els concerts d’àmbit residencial, en l’àmbit de les seues competències, en col·laboració amb la Direcció General d’Infraestructures Sociosanitàries i la Direcció General de Gestió del Sistema Sociosanitari i de l’Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials.

g) Promoure l’elaboració d’estudis i investigacions, així com d’activitats formatives, sobre la situació de la diversitat ètnica, cultural i religiosa en la Comunitat Valenciana, en col·laboració amb la Direcció General de Gestió del Sistema Sociosanitari i de l’Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials.

h) Sol·licitar, tramitar, gestionar i fer el seguiment d’ajudes per a programes i projectes finançats o cofinançats per la Unió Europea, sense perjuí de les competències que corresponguen a la Direcció General de Fons Europeus i Sector Públic.

i) Donar suport tècnic i administratiu als diferents òrgans consultius en matèria de la seua competència dependents de la Generalitat Valenciana.

j) Coordinar, tècnicament i funcionalment, les actuacions de les direccions territorials en matèries de la seua competència.

k) Aquelles que, en el marc del seu àmbit funcional, li encomane la Direcció General.