Servici de Migració i Refugiat

Servici de Migració i Refugiat

Al Servici de Migració i Refugiat, li corresponen les funcions següents:

a) Estudiar i proposar programes, mesures i normes que tinguen per objecte promoure els drets de les persones migrants i refugiades en la Comunitat Valenciana, i la lluita contra la xenofòbia.

b) Coordinar l’actuació dels diferents òrgans i entitats de la Generalitat per al compliment de l’Estratègia valenciana de migracions, a través dels espais de coordinació institucional i de participació social.

c) Dissenyar, fer el seguiment i avaluar les actuacions que es desenvolupen en els programes d’atenció a persones migrants, Pangea, en els municipis que compten amb finançament a través del contracte programa, en col·laboració amb la Direcció General de Dependència i de les Persones Majors i la Direcció General de Gestió del Sistema Sociosanitari i de l’Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials.

d) Tramitar, gestionar i fer el seguiment de subvencions i ajudes del seu àmbit competencial.

e) Tramitar, gestionar i fer el seguiment del servici Atlas, d’informació i especialització en matèria de migració i refugi, així com d’altres concerts de programes i servicis o convenis en l’àmbit de les seues competències.

f) Dissenyar les actuacions, fer el seguiment i avaluar els concerts d’àmbit residencial, en l’àmbit de les seues competències, en col·laboració amb la Direcció General d’Infraestructures Sociosanitàries i la Direcció General de Gestió del Sistema Sociosanitari i de l’Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials.

g) Promoure l’elaboració d’estudis i investigacions, així com activitats formatives, sobre migració, refugi, igualtat de tracte, no-discriminació i prevenció dels delictes d’odi en la Comunitat Valenciana, en col·laboració amb la Direcció General de Gestió del Sistema Sociosanitari i de l’Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials.

h) Sol·licitar, tramitar, gestionar i fer el seguiment d’ajudes per a programes i projectes finançats o cofinançats per la Unió Europea, sense perjuí de les competències que corresponguen a la Direcció General de Fons Europeus i Sector Públic.

i) Donar suport tècnic i administratiu als diferents òrgans consultius en matèria de la seua competència dependents de la Generalitat Valenciana.

j) Coordinar, tècnicament i funcionalment, les actuacions de les direccions territorials en matèries de la seua competència.

k) Les que, en el marc del seu àmbit funcional, li encomane la Direcció General.