Concurrència competitiva 2023

Ves enrere REQUERIMENT D'ESMENA DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT, PER A L'EXERCICI 2023

REQUERIMENT D'ESMENA DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT, PER A L'EXERCICI 2023

Esmena de les sol·licituds presentades a l'empara de la RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions en matèria d’igualtat en la diversitat per a l’exercici 2023.

            Es fa públic, als efectes de la preceptiva notificació, el llistat d'expedients corresponents a sol·licituds presentades per entitats, a cadascun dels programes que comprèn la convocatòria de subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat, per a l'exercici 2022 que, per falta d’acreditació de requisits o documentació exigible, hauran d'esmenar aquesta sol·licitud en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà a aquesta notificació, concretament del dia 24 de febrer al 9 de març de 2023 ambdós inclosos, aportant la documentació que es requereix. (Article 9 de l'ORDRE 6/2020, de 9 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a finançar projectes de suport a la igualtat en la diversitat, i Cinquè de la RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions en matèria d’igualtat en la diversitat per a l’exercici 2023).

            De no efectuar l'esmena en aquest termini es tindrà per desistida la sol·licitud, prèvia resolució, de conformitat amb el previst en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

            L'esmena haurà d'efectuar-se exclusivament de forma telemàtica, de la mateixa manera que es va presentar la sol·licitud, accedint al tràmit telemàtic disponible en la seu electrònica de la Generalitat en el següent enllaç:

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18150&version=amp

Annex 1

Llistat d'expedients a esmenar.

Annex 2

Formulari específic sol·licitud ajudes en matèria d'igualtat en la diversitat.

Annex 3

Model d'acreditació del poder legal per a sol·licitar l'ajuda.