Concurrència competitiva 2022

Ves enrere REQUERIMENT D'ESMENA DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT, PER A L'EXERCICI 2022

REQUERIMENT D'ESMENA DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT, PER A L'EXERCICI 2022

Esmena de les sol·licituds presentades a l'empara de la Resolució de 30 de Desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat, per a l'exercici 2022.


Es fa públic, a l'efecte de la preceptiva notificació, el llistat d'expedients corresponents a sol·licituds presentades per entitats, a cadascun dels programes que comprén la convocatòria de referència i que, per falta de requisits o documentació exigible, hauran d'esmenar aquesta sol·licitud en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà a aquesta publicació, concretament del dia 9 de març al 23 de març de 2022 tots dos inclosos, aportant la documentació que es requereix. (Article 9 de l'ORDRE 6/2020, de 9 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre per a finançar projectes de suport a la igualtat en la diversitat, i cinqué de la Resolució de 30 de desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat, per a l'exercici 2022).

 

De no efectuar l'esmena en aquest termini es tindrà per desistida la sol·licitud, prèvia resolució, de conformitat amb el que es preveu en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L'esmena haurà d'efectuar-se exclusivament de manera telemàtica, de la mateixa manera que es va presentar la sol·licitud, accedint al tràmit telemàtic disponible en la seu electrònica de la Generalitat en el següent enllaç:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18150&version=amp

Annex 1

Llistat d'expedients a esmenar.

Annex 2

Model d'acreditació del poder legal per a sol·licitar l'ajuda.

Annex 3

Formulari específic sol·licitud ajudes en matèria d'igualtat en la diversitat.

Annex 4

Model de domiciliació bancària.