Concurrència competitiva 2019

Ves enrere REQUERIMENT D'ESMENA DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT, PER A L'EXERCICI 2019

REQUERIMENT D'ESMENA DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT, PER A L'EXERCICI 2019

REQUERIMENT D'ESMENA DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT, PER A L'EXERCICI 2019, de les sol·licituds presentades a l'empara de la resolució de 26 de desembre, de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat, per a l'exercici 2019.

 

Es fa públic, als efectes de la preceptiva notificació, el llistat d'expedients corresponents a sol·licituds presentades per entitats, a cadascun dels programes que comprèn la convocatòria de subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat, per a l'exercici 2019 que, per falta de requisits o documentació exigible, hauran d'esmenar aquesta sol·licitud en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà a aquesta notificació, concretament del dia 4 de març al 15 de març de 2019 ambdós inclosos, aportant la documentació que es requereix. (Article 9 de l'ORDRE 13/2016, de 31 de maig, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió d'ajudes a entitats sense ànim de lucre per a finançar programes de suport a la igualtat en la diversitat, i Cinquè de la RESOLUCIÓ de 26 de desembre de 2018, de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen subvencions en matèria d'igualtat en la diversitat, per a l'exercici 2019).

 

De no efectuar l'esmena en aquest termini es tindrà per desistida la sol·licitud, prèvia resolució, de conformitat amb el previst en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

L'esmena haurà d'efectuar-se exclusivament de forma telemàtica, de la mateixa manera que es va presentar la sol·licitud, accedint al tràmit telemàtic disponible en la seu electrònica de la Generalitat en el següent enllaç:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18150&version=amp

 

Annex 1

Llistat d'expedients a esmenar.

 

Annex 2

Model d'acreditació del poder legal per a sol·licitar l'ajuda. Si escau, s'emplenarà i s'adjuntarà al tràmit electrònic d'esmena com un document.

 

Annex 3

Model de sol·licitud específica de la convocatòria, per a emplenar, si escau, els apartats que es requerisquen. En aquest cas, s'emplenarà i s'adjuntarà al tràmit electrònic d'esmena com un document.