Vivenda tutelada

Vivenda tutelada

Definició

Els Habitatges Tutelats són habitatges configurats com a llars funcionals de dimensions reduïdes, adequades al número i característiques dels usuaris i inserides en l'entorn comunitari, en les quals conviuen, de manera estable en el temps, un grup homogeni de persones amb malaltia mental crònica o trastorn mental greu, amb necessitats de suport intermitent o limitat, en règim de funcionament parcialment autogestionat.

Usuaris

Podran ser usuaris dels Habitatges Tutelats les persones amb malaltia mental crònica o trastorn mental greu, majors de 18 anys, necessitades de protecció i d'allotjament social alternatiu a les residències, que tinguen reconegut en el certificat de discapacitat un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Ubicació

Els Habitatges Tutelats estaran situades en sòl urbà i de fàcil accés a equipaments i serveis comunitaris, ben comunicades i amb adequada xarxa de transports públics.

Capacitat

  •  La capacitat assistencial dels Habitatges Tutelats no podrà ser inferior a quatre places ni superior a set places.
  • El nombre de places es determinarà d'acord amb les condicions, característiques i superfície de l'Habitatge.  

Serveis

En tots els Habitatges Tutelats hauran de prestar-se els següents serveis, que tindran el caràcter de bàsics:

  • Assistència, suport o supervisió
  • Allotjament i manutenció
  • Activitats de convivència, cooperació i autoajuda
  • Col·laboració per a la cerca d'altres recursos específics
  • Activitats d'integració en l'entorn comunitari

Modalitats

  • Habitatges assistits
  • Habitatges supervisats
  • Habitatges supervisats per a la promoció de l'autonomia i el foment de l'aprenentatge en les activitats de la vida diària

 

Xarxa del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials: 

Autoritzades: Llistat

Supervisades: Llistat

Xarxa de recursos privats autoritzats: 

Autoritzades: Llistat

Supervisades: Llistat