Vivenda tutelada per a persones amb discapacitat física o intel·lectual

Vivenda tutelada per a persones amb discapacitat física o intel·lectual

Definició

Les Vivendes Tutelades són vivendes configurades com a llars funcionals de dimensions reduïdes, adequades al nombre i característiques dels usuaris i inserides en l·A·entorn comunitari, en què conviuen, de forma estable en el temps, un grup homogeni de persones amb discapacitat física o intel·lectual, amb necessitats de suport intermitent o limitat, en règim de funcionament parcialment autogestionat.

Usuaris

Podran ser usuaris de les Vivendes Tutelades les persones amb discapacitat física o intel·lectual, majors de 18 anys, necessitades de protecció i d·A·allotjament social alternatiu a les residències, que tinguen reconegut en el certificat de minusvalidesa un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%.

Ubicació

Les Vivendes Tutelades estaran situades en sòl urbà i de fàcil accés a equipaments i servicis comunitaris, ben comunicades i amb adequada xarxa de transports públics.

Capacitat

 • La capacitat assistencial de les Vivendes Tutelades no podrà ser inferior a quatre places ni superior a set places
 • El nombre de places es determinarà d'acord amb les condicions, característiques i superfície de la Vivenda

Servicis

En totes les Vivendes Tutelades hauran de prestar-se els següents servicis, que tindran el caràcter de bàsics:

 • Assistència, suport o supervisió.
 • Allotjament i manutenció.
 • Activitats de convivència, cooperació i autoajuda.
 • Col·laboració per a la busca d·A·altres recursos específics.
 • Activitats d·A·integració en l·A·entorn comunitari.

Modalitats

 • Vivendes Tutelades per a persones amb discapacitat física.
  1. Vivendes amb suport.
  2. Vivendes supervisades per a la promoció de l·A·autonomia i el foment de l·A·aprenentatge en les activitats de la vida diària.
 • Vivendes Tutelades per a persones amb discapacitat intel·lectual.
  1. Vivendes assistides.
  2. Vivendes supervisades.
  3. Vivendes supervisades per a la promoció de l·A·autonomia i el foment de l·A·aprenentatge en les activitats de la vida diària.

 

Xarxa del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials: 

Assistides: Llistat

Supervisades: Llistat

Xarxa de recursos privats autoritzats: 

Assistides: Llistat

Supervisades: Llistat