Targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat

Targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat

Targeta acreditativa de persona amb discapacitat

La targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat és una iniciativa de la Generalitat Valenciana, que la crea perquè les persones amb dret a això puguen disposar d'un instrument més pràctic i cómode a l'hora d'haver de manifestar la seua condició de persona amb discapacitat.

Qui té dret?

Tenen dret a esta targeta les persones amb un grau de discapacitat del 33% o superior, i , és igual per a totes les persones, independentment del tipus i del grau de discapacitat.

Com s'obté?

És personal i intransferible i haurà de presentar-se junt amb el DNI del titular.

S'expedirà junt amb la resolució del grau de discapacitat, a partir de la entrada en vigor.

Les persones que ja tinguen legalment reconeguda la discapacitat abans de l'entrada en vigor de l'orde per la qual es crea esta targeta, podran sol.licitar-la en la Direcció Territorial de Benestar Social de la província on residisca el sol.licitant.

Els impresos es troben a disposició dels interessats en les oficines PROP de la Generalitat. 

Quan es reexpedirà una nova targeta?

Quan es modifiquen les circumstàncies personals de l'usuari o del grau de discapacitat i en els casos de pèrdua, pèrdua o robatori.

El titular vindrà obligat a entregar l'antiga targeta quan la causa de reexpedició siga per modificació de les circumstàncies personals o grau de discapacitat.

Quan es cancel.larà la targeta?

La targeta es cancel.larà en el cas de defunció de la persona amb discapacitat o en el cas que se li reconega, per resolució judicial o administrativa, un grau inferior al 33%.