Residència per a persones amb discapacitat

Residència per a persones amb discapacitat

Definició

Són recursos de vivenda destinats a les persones amb discapacitat que necessiten una atenció integral, continuada, personal i multidisciplinària que no pot ser duta a terme en el medi familiar pels seus condicionaments personals o familiars.

Beneficiaris

Persones amb discapacitat amb autonomia limitada i discapacitat psíquica i/o física amb greu afectació, amb edats compreses entre 16 i 65 anys.

Ubicació

Preferentment, en llocs de fàcil accés i integrats en grups poblacionals respectant el seu propi entorn natural i amb adequada xarxa de transports públics próxims a equipaments sanitaris i servicis comunitaris.

Capacitat

El nombre de places de usuaris no podrà superar les 60 unitats ni ser inferior a 20. Podrà establir-se un nombre menor de places quan les necessitats de la zona ho aconsellin.

Prestacions

Les prestacions mínimes seran:

 • Assistència integral
 • Prestacions completes de caràcter residencial: allotjament i manutenció
 • Atenció de enfermería i vigilància médica de patologies lleus
 • Tractament especialitzat
 • Activitats de mobilització
 • Activitats ocupacionals i rehabilitadoras
 • Activitats culturals i recreatives
 • Activitats de convivència, cooperació i autoajuda
 • Suport psicosocial
 • Orientació familiar
 • Promoció de la salut

 

Xarxa del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials: Llistat

Xarxa de recursos privats autoritzats: Llistat