Novetats

Ves enrere PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALS PER A LA PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL

PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALS PER A LA PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL

Definició

 

Són prestacions econòmiques individualitzades, que es concedeixen amb caràcter de subvenció personal i finalista, per a la promoció de l'autonomia personal.

 

Requisits

 

Les persones que sol·liciten aquestes ajudes hauran de reunir amb anterioritat a la publicació de l'Ordre de convocatòria els següents requisits:

 

Ser menor de 65 anys.

Tindre una renda individual per càpita familiar inferior al triple de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (*IPREM) per a l'exercici anterior al de la convocatòria.

Tindre reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat o diversitat funcional.

Residir en la Comunitat Valenciana.

Que existisquen deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant que suposen una pèrdua d'autonomia, li impedisquen *oi dificulten la seua mobilitat o comunicació a través de mitjans normals. En la convocatòria, es podran establir per a *detrminados tipus d'ajudes acreditar la condició de persona amb mobilitat reduïda o uns altres.

 

Convocatòria 2022

 

RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2022, ajudes personals per a la promoció de l'autonomia personal de persones amb diversitat funcional.

 

Termini de presentació de sol·licituds: des de l'1 de gener fins al 31 de gener de 2023.

 

Lloc de presentació de sol·licituds

 

Model de sol·licitud està a la disposició dels interessats en el portal de la Generalitat (www.gva.es), accedint als apartats «Guia *Prop», «Tràmits i Serveis».

 

Veure enllaç relacionat en aquesta pàgina

 

Les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, es presentaran preferentment en el registre d'entrada de les Direccions Territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives corresponent al municipi en què resideix el sol·licitant,

 

Altres formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

En cas d'enviament per correu certificat, la presentació de la documentació en l'oficina de correus corresponent haurà d'efectuar-se en sobre obert, amb la finalitat que en la capçalera de la primera fulla de la documentació presentada es facen constar clarament el nom de l'oficina, data i lloc de l'admissió

 

Enllaços relacionats

 

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=369

 

AJUDES CONCEDIDES EN 2021

Listado documentos