Novetats

Ves enrere CONVOVATÒRIA, AJUDES PERSONALS PER A L’ATENCIÓ ESPECIALITZADA RESIDENCIAL DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL PER A L’EXERCICI 2022

CONVOVATÒRIA, AJUDES PERSONALS PER A L’ATENCIÓ ESPECIALITZADA RESIDENCIAL DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL PER A L’EXERCICI 2022

Convocatòria 2022

RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2022, ajudes personals per a la promoció de l'autonomia personal i l'atenció especialitzada residencial de persones amb diversitat funcional.

Termini de presentació de sol·licituds

Del 19 d gener a l'1 de desembre de 2022.

Lloc de presentació de sol·licituds

Model de sol·licitud està a la disposició dels interessats en el portal de la Generalitat (www.gva.es), accedint als apartats «Guia *Prop», «Tràmits i Serveis».

Veure enllaç relacionat en aquesta pàgina

Les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, es presentaran preferentment en el registre d'entrada de les Direccions Territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives corresponent al municipi en què resideix el sol·licitant,

Altres formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En cas d'enviament per correu certificat, la presentació de la documentació en l'oficina de correus corresponent haurà d'efectuar-se en sobre obert, amb la finalitat que en la capçalera de la primera fulla de la documentació presentada es facen constar clarament el nom de l'oficina, data i lloc de l'admissió.

Enllaços relacionats

(https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1778&version=amp)