Normativa estatal

Normativa estatal

 • LLEI 41/2003, de 18 de novembre, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat i de modificació del Codi Civil, de la Llei d'Enjudiciament Civil i de la Normativa Tributària amb aquesta finalitat (BOE núm, 277, de 19-11-2003), modificada per LLEI 1/2009, de 25 de març (BOE núm, 73, de 26-03-2009).
 • LLEI 39/2006, de 14 de desembre, sobre Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència (BOE núm. 299, de 15-12-2006). Text consolidat.
 • LLEI 27/2007, de 23 d'octubre, per la qual es reconeixen les llengües de signes espanyols i es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues (BOE núm. 255, de 24-10-2007).
 • LLEI 26/2011, d'1 d'agost, d'adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (BOE núm. 184, de 2-08-2011).
 • REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social (BOE núm. 289, de 3-12-2013).
 • REIAL DECRET LEGISLATIU 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social (BOE núm. 261, de 31-10-2015). Art. 13, 62 i ss, 206 et seq., 351 et seq.; D.A. 25a; D.T. 5a; D.T. 25a; D.T. 27 ª.
 • REIAL DECRET 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat (BOE núm. 22, de 16-01-2000, rectificació d'errors en BOE núm. 62, de 13-03-2000), modificat per REIAL DECRET 1169/2003, de 12 de setembre; REIAL DECRET 1169/2003, de 12 de setembre; REIAL DECRET 1856/2009, de 4 de desembre; REIAL DECRET, d'11 de febrer, que deroga Annex 2; i REIAL DECRET 1364/2012, de 27 de setembre.
 • REIAL DECRET 1539/2003, de 5 de desembre, pel qual s'estableixen coeficients reductors de l'edat de jubilació a favor dels treballadors que acrediten un grau d'important de discapacitat (BOE núm. 304, de 20-12-2003).
 • REIAL DECRET 364/2005, de 8 d'abril, que regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor dels treballadors amb discapacitat (BOE núm. 94, de 20-04-2005).
 • REIAL DECRET 1417/2006, d'1 de desembre, pel qual s'estableix el sistema arbitral per a la resolució de queixes i reclamacions en matèria d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat per raó de discapacitat (BOE núm. 297, de 13-12-2006).
 • REIAL DECRET 1851/2009, de 4 de desembre, pel qual es desenvolupa l'articule 161 bis de la Llei General de la Seguretat Social quant a l'anticipació de la jubilació dels treballadors amb discapacitat en grau igual o superior al 45 per cent (BOE núm. 307, de 22-12-2009).
 • REIAL DECRET 1006/2010, de 5 d'agost, pel qual es regula el procediment de concessió d'ajudes a les persones afectades per la talidomida a Espanya durant el període 1960-1965 (BOE núm. 190, de 6-08-2010).
 • REIAL DECRET 1267/2011, de 16 de setembre, d'adaptació normativa a la convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (BOE núm. 224, de 17-09-2011). Correcció d'errors en (BOE 8-10-2011).
 • REIAL DECRET 422/2011, de 25 de març, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a la participació de les persones amb discapacitat en la vida política i en els processos electorals (BOE núm.: 76, de 30-03-2011).
 • REIAL DECRET 1/2013, d'11 de gener, pel qual es modifica l'Estatut del Real Patronat sobre Discapacitat aprovat pel REIAL DECRET 946/2001, de 3 d'agost (BOE núm. 23, de 26-01-2013)
 • REIAL DECRET 3/2013, d'11 de gener, pel qual es modifica el REIAL DECRET 358/1991, de 15 de març, pel qual es reordena l'organització Nacional de Cecs Espanyols (BOE núm. 17, de 19-01-2013)
 • REIAL DECRET 1003/2014, de 5 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel REIAL DECRET 439/2007, de 30 de març, en matèria de pagaments a compte i deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec (BOE núm.. 295, de 6-121-2014).
 • ORDRE TAS/736/2005, de 17 de març, que regula l'estructura i funcionament de l'Oficina Permanent Especialitzada del Consell Nacional de la Discapacitat (BOE núm. 73, de 26-03-2005).
 • ORDRE SSI/2416/2014, de 17 de desembre, per la qual es crea i regula el Centre de Referència Estatal d'Atenció Psicosocial a Persones amb Trastorn Mental Greu, a València (BOE núm.: 309, de 23-12-2014).
 • ORDRE HAP/2486/2014, de 29 de desembre, per la qual s'aprova el model 143 per a la sol·licitud d'abonament anticipat de les deduccions per família nombrosa i persones amb discapacitat a càrrec de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i es regulen el lloc, termini i formes de presentació (BOE núm. : 316, de 31-12-2014), modificada per ORDRE HAP/410/2015, d'11 de març (BOE núm. 61, de 12-03-2015).
 • REIAL DECRET 888/2022, de 18 d'octubre, pel qual s'estableix el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat.

 

NORMATIVA ESPECÍFICA SOBRE ACCESSIBILITAT

 • REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social (BOE núm. 289, de 3-12-2013).Arts. 2,K) i m); 3 h), 5 i 22 a 29; D.A. Tercera, Quarta Cinquena i Octava ; D. Final Tercera.
 • REIAL DECRET 505/2007, de 20 d'abril, pel qual s'aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés i utilització dels espais publicos urbanitzats i edificacions (BOE núm.: 113, de 11-05-2007)
 • REIAL DECRET 1494/2007, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social (BOE núm. 279, de 21-11-2007)
 • REIAL DECRET 1544/2007, de 23 de novembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització de les maneres de transport per a persones amb discapacitat (BOE núm. 290, de 4-12-2007).
 • REIAL DECRET 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat (BOE núm. 61, de 11-03-2010).
 • ORDRE VIV/561-72010, d'1 de febrer, pel qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats (BOE núm.61, de 11-03-2010).