Normativa autonòmica

Normativa autonòmica

 • LLEI ORGÀNICA 1/2006, de 10 d'abril, de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5238, d'11-04-2006).
 • LLEI 1/1998, DE 5 DE MAIG, d'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques , Urbanístiques i de Comunicació (DOGV núm. 3.237, de 7-05-1998).Arts. 34.1, 36.1 i 37 modificats per la Llei 16/2010, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat.
 • LLEI 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat (DOGV núm 4.479, d'11-04-2003), modificada per Llei 9/2018, de 24 d'abril, de la Generalitat (DOGV núm. 8282, de 26.04.2018).
 • LLEI 12/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre Gossos d'Assistència per a Persones amb Discapacitat.).
 • LLEI 4/2012, de 15 d'octubre, de la Generalitat, per la qual s'aprova la Carta de Drets Socials de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6884, de 18-10-2012). Art 42, 43, 45, 46 i 47
 • LLEI 13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat (DOGV núm 7948, de 31-12-2016) Modifica la D:A: Novena de la LLEI 1/2000, de 28 de desembre (objecte, denominació i adscripció de l'IVAS, que passa a denominar-se Institut Valencià d'Atenció Social_Sanitària, IVASS).
 • LLEI 3/2020, de 30 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2021, que modifica l'article 36, v) de la LLEI 3/2019 de Serveis Socials Inclusius de la Generalitat, sobre atenció primerenca i l'article 37, 2 a) de la Llei 11/2003, sobre l'Estatut de Persones amb Discapacitat.

 • DECRET 8/1996, de 4 de juny, de la Presidència de la Generalitat Valenciana, pel qual s'adscriuen a la Conselleria de Treball i Afers Socials les funcions relatives a estimulació precoç de discapacitats.
 • DECRET 132/1996, de 4 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'assignen competències en matèria d'atenció als malalts mentales.
 • DECRET 5/2000, de 11 de gener, del Govern Valencià, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental per a la Integració Social de les Persones amb Discapacitat.
 • DECRET 91/2002, de 30 de maig, del Govern Valencià, sobre Registre dels Titulars d'Activitats d'Acció Social, i de Registre i Autorització de Funcionament dels Servicis i Centres d'Acció Social, a la Comunitat Valenciana.
 • DECRET 39 /2004, de 5 de març, del Consell de la Generalitat, pel que es desarrolla la Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat, en matèria d'accessibilitat en edificació de pública concurrència i en el medi urbà (DOGV núm. 4.264, de 5-06-2002).
 • DECRET 87/2004, de 28 de maig, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica l'article 17 del Reglament de Selecció, Provisió de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal Comprés en l'Àmbit d'Aplicació de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovat pel Decret 33/1999, de 9 de març, del Consell de la Generalitat
 • DECRET 167/2006, de 3 de novembre, del Consell, que desenrrotlla la Llei 12/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre gossos d'assistència per a persones amb discapapcitats.
 • DECRET 151/2009, de 2d'octubre, del Consell, pel qual s'aproven les exigències bàsiques de disseny i qualitat en edificis d'habitatge i allotjament.
 • DECRET 114/2010, de 30 de de juliol, del Consell, pel qual es procedix a l'adequació terminològica en l'àmbit de les persones amb discapacitat.
 • DECRET 57/2012, de 5 d'abril, del Consell, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental per a la Coordinació i l'Atenció Integral de les persones amb Autisme (DOCV núm. 6.750, de 10-04-2012).
 • DECRET 7/2013, de 4 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de l'Institut Valencià d'Acció Social (IVAS) (DOC núm. 6937, de 7-01-2013).
 • DECRET 72/2016, de 10 de juny, del Consell, pel qual es regula la targeta d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb discapacitat que presenten mobilitat reduïda i establixen les condicions per a la seua concessió (DOCV núm.7810, de 21-06-2016)
 • DECRET 180/2017, de 17 de novembre, del Consell, d'ordenació de les competències i servicis relatius a les funcions de tutela de la Generalitat respecte a les persones incapacitades judicialment o sotmeses a procediments d'incapacitació (DOGV núm. 8182, d'1-12-2017).
 • DECRET 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desenrotlla l'acció concertada per a la prestació de servicis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d'iniciativa social (DOGV núm. 8197, de 23-12-2017).
 • ORDRE de 3 de febrer de 1997, de la Conselleria de Treball i Afers Socials, per la qual es modifica l'Ordre de 9 d'abril de 1990 (DOGV núm. 1.291) sobre registre, autorització i acreditació dels serveis socials de la Comunitat Valenciana, a fi d'atendre els nous serveis que es prestaran a malalts mentals crònics en la Comunitat Valenciana (CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre de 3 de febrer de 1997, de la Conselleria de Treball i Afers Socials).
 • ORDRE de 19 de Novembre de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s'establix el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, modificada per ORDRE 2/2019, de 16 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
 • ORDRE de 21 de novembre de 2003, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es crea la Comissió de Coordinació i Seguiment de la Valoració del Grau de Minusvalidesa de la Comunitat Valenciana.
 • ORDRE de 25 de maig de 2004, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport per la que es desenrotlla el Decret 39/2004, de 5 de març, del Consell de la Generalitat, en matèria d'accessibilitat en l'edificació de pública concurrència (DOGV núm.: 4771, de 9-06-2004)
 • ORDRE de 9 de juny de 2004, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es desenvolupa el Decret 39/2004, de 5 de març, del Consell de la Generalitat, en matèria d'accessibilitat en el medi urbà.
 • ORDRE de 9 de maig de 2006, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es modifica l·A·Ordre de 9 d·A·abril de 1990, de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, sobre Registre, Autorització i Acreditació dels Servicis Socials de la Comunitat Valenciana, en la redacció donada per l·A·Ordre de 3 de febrer de 1997, de la Conselleria de Treball i Assumptes Socials.
 • ORDRE de 30 de maig de 2007, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s'aprova el model de sol·licitud del procediment per al reconeixement de gossos d'assistència per a persones amb discapacitats, així com el contingut mínim dels projectes de teràpia assistida amb animals de companyia (TAAC) (DOCV núm.: 5.532, de 12-06-2007)
 • ORDRE 1/2010 de 18 de febrer de 2010, de la Conselleria de Benestar Social, de modificació de l'Orde de 9 d'abril de 1990, de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, per la qual es desplega el Decret 40/1990, de 26 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre registre, autorització dels servicis socials de la Comunitat Valenciana.
 • ORDRE 3/2010 DE 26 DE MARÇ, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es crea la la Targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat /DOCV núm. 6247, de 16-04-2010).
 • ORDRE 1/2016, DE 20 DE GENER, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes i subvencions en matèria d'atenció a persones amb diversitat funcional, promoció de l'autonomia personal i de l'accessibilitat, modificada per ORDRE 3/2019, de 23 de juliol, de  la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
 • ORDRE 1/2017, D'1 DE JUNY, de Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es regula el Registre autonòmics de targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat amb mobilitat reduïda de la Comunitat Valenciana (DOGV núm.: 8068, de 22-06-2017)
 • ORDRE 4/2017, DE 6 DE JULIOL, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual s'aproven les bases reguladores del programa d'ajudes per a la realització d'estades vacacionals per a persones amb diversitat funcional, promoció de l'autonomia personal i de l'accessibilitat (DOCV núm. 8083, de 13-07-2017).