La discapacitat

La discapacitat

Persona amb discapacitat

Aquella que, per causa d'una deficiència en la seua interacció amb l'entorn, sofrix qualsevol restricció o impediment en la capacitat de realitzar una activitat que es considera normal per al ser humà, genera una situació de desavantatge per a la persona en la mesura que limita o impedix el compliment d'una o diverses funcions dins de la societat a què pertany, tenint reconeguda la condició de persona amb discapacitat en un grau igual o superior al 33 per 100 per l'òrgan competent en matèria de valoració de discapacitat.

Persona amb discapacitat amb mobilitat reduïda

Aquella que, de forma permanent o temporal, té limitada la seua capacitat de moviment.

La determinació de la mobilitat reduïda es fixarà a través de l'aplicació del barem que, com a annex 3, s'inclou en el Reial Decret 1.971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració, qualificació del grau de discapacitat, o de la norma que la substituïsca.

Persona amb discapacitat amb necessitat de suport generalitzat

Aquella persona que, com a conseqüència de la seua discapacitat, necessita atenció o ajuda d'una altra i altres persones per a realitzar els actes importants de la vida diària.

La determinació d'esta circumstància, es fixarà a través de l'aplicació del barem que, com a annex 2, s'inclou en el Reial Decret 1.971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració, qualificació del grau de discapacitat, o de la norma que el substituïsca.