Novetats

MODELS DE MEMÒRIA CONTRACTE PROGRAMA 2023

Memòria Tècnica justificativa de les activitats realitzades en la línia T1131 - Atenció Primària de caràcter Bàsic Memòria Tècnica justificativa de les activitats realitzades en la línia T1132 -...

MODIFICACIÓ DE TERMINIS DE LES CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE DIVERSITAT FUNCIONAL 2023

Es modifiquen els terminis de presentació de sol·licituds de subvencions per al 2023 de les convocatòries següents: Subvencions per a realitzar projectes de vida independent a través d'itineraris...

Ajudes a programes de servicis socials especialitzats per a persones amb diversitat funcionalt

Publicació de tutorial per a emplenar la memòria i els annexos de la sol·licitud A l'enllaç de les ajudes i subvencions, programes de servicis socials especialitzats per a persones amb diversitat...

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES DE VIDA INDEPENDENT A TRAVÉS D’ITINERARIS INDIVIDUALITZATS PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL. 2023

RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2022 de la Vicepresidència del Consell i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l’exercici 2023 les subvencions per a...

Ves enrere Centre d'Atenció Primerenca (C.A.P.)

Centre d'Atenció Primerenca (C.A.P.)

CENTRE D'ATENCIÓ PRIMERENCA (C.A.P.)

Són centres destinats al tractament especial assistencial i/o preventiu de xiquets/as amb problemes de desenvolupament o risc de patir-los per causes d'origen prenatal, perinatal o postnatal, amb edats compreses entre 0 i 6 anys.

QUI TÉ DRET?

Poden ser atesos en aquests centres els xiquets/as de 0 a 6 anys que hagen sigut valorats de risc pels equips corresponents dels serveis de pediatria dels centres hospitalaris i d'atenció primària de la Conselleria de Sanitat i pel servei psicopedagògic del centre educatiu.

COM S'ACCEDEIX Al RECURS?

A través dels professionals dels hospitals de referència/Centres d'Atenció Primària o del Servei Psicopedagògic del Centre Educatiu.

QUINES PRESTACIONS S'OFEREIXEN EN ELS CAT's?

Els CAP's hauran d'efectuar prestacions d'assistència integral i, com a mínim, les següents:

  • Diagnòstic, tractament, orientació i seguiment.
  • Coordinació amb els recursos comuntarios.
  • Atenció individual i familiar, dotant als pares i a les mares de conductes estimuladores educatives.
  • Tractament fisioterapèutic especialitzat en cas d'alteracions neurològiques que puguen fer preveure una discapacitat motora.
  • Tractament logopèdic especialitzat en els supòsits d'hipoacúsia.

ENLLAÇOS RELACIONATS:

  •  Ordre de 21 de setembre de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les condicions i requisits de funcionament dels Centres d'Estimulació Precoç (DOCV núm. 4.106 de 15.10.2001).

DOCUMENTS

  • Sol·licitud de derivació a centre d'atenció primerenca