Centre de dia per a persones amb malaltia mental crònica

Centre de dia per a persones amb malaltia mental crònica

Definició

Són centres especialitzats i específics destinats a persones amb malatia mental amb gran deteriorament de les seues capacitats funcionals i del seu entorn social, on es desenvoluparan programes intensius de recuperació funcional i activitats estructurades d·A·ocupació del temps lliure.

Beneficiaris

Persones adultes amb malalties mentals greus i amb gran deteriorament de les seues capacitats funcionals, greu desestructuració del seu entorn social inmediat i severes dificultats per a utilitzar recursos normalitzats per a la satisfacció de les seues necessitats.

Ubicació

En nuclis urbans amb fàcil accés i contacte amb la comunitat i recursos existents, amb adequada xarxa de transports i proximitat als Centres de Salut i als Centres de Rehabilitació e Integració Social.

Capacitat

Contaran amb un mínim de 15 i un máxim de 20 places.

Prestacions

S·A·oferiran les següents prestacions mínimes:

  • Recuperació d·A·hàbits bàsics d·A·autonomia
  • Tractament especialitzat
  • Promoció de la salut
  • Activitats de convivència, oci i temps lliure
  • Entrenament en capacitats funcionals
  • Suport psicosocial
  • Suport i assessorament a la familia
  • Servici de menjador

 

Xarxa del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials: Llistat