Centre d'Atenció Primerenca

Centre d'Atenció Primerenca

CENTRE D'ATENCIÓ PRIMERENCA (CAP)

Definició

Els Centres d'Atenció Primerenca (CAP) són centres específics d' atenció ambulatòria que es componen d'equips de professionals de caràcter multidisciplinari, amb titulació en les seues corresponents disciplines i especialització en desenvolupament infantil i atenció primerenca. Aquests serveis es prestaran primordialment en les instal·lacions del propi centre, però també es podran realitzar en el domicili o en el centre educatiu en funció de les necessitats detectades.

Persones destinatàries

Les persones destinatàries són la població infantil, així com la seua família i entorn, amb trastorns del desenvolupament o risc de patir-los amb edats compreses de 0 a 6 anys,  sempre que no estiguen atesos amb altres recursos socials, sanitaris o no es dispose dels recursos necessaris en el centre escolar.

S'entén per trastorn del desenvolupament la disfunció transitòria o permanent de tipus cognitiu, motriu, sensorial, emocional, conductual, del llenguatge, així com el trastorn generalitzat de desenvolupament i els retards maduratius en aquestes àrees.

S'entén per risc de patir trastorns del desenvolupament:

  • a) situacions de risc biològic durant el període prenatal, perinatal o postnatal que poden alterar el seu procés maduratiu
  • b) situacions de risc psicosocial que dificulten el desenvolupament com a conseqüència de condicions socials adverses, com la falta de cures o interaccions familiars adequades, maltractament, negligències, abusos, que poden alterar el seu procés maduratiu, si no s'adopten mesures preventives i d'eliminació de les condicions de risc.

Condicions d'accés al recurs

L'accés als serveis del CAP de xiquets/as de 0 a 6 anys es realitzarà, preferentment, a través dels pediatres dels Centres de Salut d'Atenció Primària /Hospitals de referència d'acord amb el procediment establit en el Protocol per a la derivació i seguiment de l'atenció prestada en els Centres d' Atenció Primerenca.

Prestacions

Es prestaran els serveis de: estimulació, fisioteràpia, psicomotricitat, logopèdia i psicoteràpia, així com suport específic a la família i l'entorn.

Les àrees d'atenció són:

  • cognitiva
  • motora
  • emocional
  • llenguatge i comunicació
  • autonomia personal
  • social

 i, a més, aquells serveis d'intervenció amb la família que proporcione suport i afavorisquen la participació activa de la família en tot el procés d'atenció.

Ubicació i dades de contacte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pot consultar les dades de contacte dels Centres d'Atenció Primerenca en el següent document: llistat dels CAT