Centre d'Atenció Residencial per a Persones amb Discapacitat en situació de Depèndencia

Centre d'Atenció Residencial per a Persones amb Discapacitat en situació de Depèndencia

Definició

Són Centres destinats a servir d'habitatge comú a persones amb discapacitat que tinguen reconeguda la situació de dependència en qualsevol dels seus graus, a les quals les seues necessitats de suports, la seua situació intel.lectual o mental, afegida a la seua situació sociofamiliar, dificulta la seua integració i permanència en el seu ambient familiar i comunitari, oferint-los els suports necessaris i assistència integral en totes les activitats bàsiques de la vida diària.

Beneficiaris

Persones amb discapacitat que tinguen reconeguda la situació de Dependència, en qualsevol dels seus graus, amb autonomia limitada que per les seues dificultats d'integració i permanència en el seu entorn familiar i comunitari necessiten d'una alternativa a la llar.

Ubicació

Els Centres Residencials d'Atenció a les Persones Dependents estaran ubicats en zones urbanes o pròximes a elles, en llocs de fàcil accés que puguen permetre un contacte amb la comunitat.

Capacitat

Disposaran d'una capacitat assistencial màxima de 40 places per mòdul, i podran comptar amb un nombre total d'usuaris que no supere els 120, amb independència del nombre de mòduls.

Finalitat

  • Servir d'habitatge a les persones en situació de dependència en qualsevol dels seus graus i d'acord amb el seu tipus de discapacitat
  • Proporcionar suports i assistència integral en tot el referent a les necessitats bàsiques de la vida diària

 

Xarxa del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials: Llistat

Xarxa de recursos privats autoritzats: Llistat