Centre d'Atenció Diürna per a Persones amb Discapacitat en Situació de Depèndencia

Centre d'Atenció Diürna per a Persones amb Discapacitat en Situació de Depèndencia

Definició

Són centres destinats a persones amb discapacitat en situació de dependència que per raons derivades de la malaltia o la discapacitat, lligades a la falta o pèrdua de l'autonomia personal, intel·lectual o sensorial, precisen de l'atenció d'una altra o altres persones per a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.

Beneficiaris

Persones amb discapacitat en situació de dependència, en qualsevol dels seus graus, que patisquen una greu pèrdua de les seues capacitats físiques, mentals o intel·lectuals, precisant d'ajuda per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària.

Ubicació

En centres urbans de fàcil accés, pròxims a equipaments comunitaris.

Capacitat

Disposaran d'una capacitat assistencial de màxim de 100 places en règim ambulatori, ateses les necessitats de suport individualitzat de cada usuari.

Finalitat

Millorar el nivell d'autonomia personal.

Proporcionar atenció integral per al manteniment, rehabilitació i millora de les habilitats personals.

Facilitar activitats d'oci i ocupació del temps lliure. 

 

Xarxa del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials: Llistat

Xarxa de recursos privats autoritzats: Llistat