CEEM (Centres Específics de Malalts Mentals Crònics)

CEEM (Centres Específics de Malalts Mentals Crònics)

Definició

Centre residencial comunitari, obert i flexible, destinat a persones amb malalties mentals cròniques que no requerixen hospitalització. Presten un servici d'allotjament i rehabilitació d'estes persones i enfoquen la seua actuació cap a la millora de l'autonomia personal i social i donen suport a la seua normalització i integració comunitària.

Beneficiaris

Persones adultes afectades per malaties mentals cròniques amb dèficits o discapacitats en el seu funcionament psicosocial que els impideixen o dificulten cobrir autònomament les seues necessitats d·A·allotjament i suport i que no requereixen hospitalització.

Ubicació

En àrees urbanes o molt pròximes a elles, de fàcil accés i amb contacte amb la comunitat i els recursos existents en la mateixa, amb adequada xarxa de transports públics i pròxims als centres de rehabilitació i integració social i laboral, als servicis de salut mental i altres servicis comunitaris.

Capacitat

El nombre de places sera com a mínim de 20 i com a máxim de 40.

Prestacions

Els centres residencials per a persones amb malaltia mental crònica prestaran una assistència segons les necessitats dels usuaris i de les usuaries, concretades en:
  • Assistència integral
  • Allotjament i manutenció
  • Programa individualitzat de rehabilitació (PIR)
  • Activitats educatives i culturals, de convivència, cooperació i autoajuda, que afavoreixen l·A·establiment de relacions de convivència dins d'un entorn sustitutiu del nucli familiar
  • Tractament especialitzat portat a terme per personal qualificat
  • Suport psicosocial i potenciació de les relacions amb la família d'origen
  • Promoció de la salut consistent en assistència bàsica sanitaria i vigilància mèdica en patologies lleus. Potenciació d'estils de vida saludables
  • Orientació i suport a les famílies.

 

Xarxa del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials: Llistat

Xarxa de recursos privats autoritzats: Llistat