PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALS PER A LA PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL

PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALS PER A LA PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL

Definició

 

Són prestacions econòmiques individualitzades, que es concedeixen amb caràcter de subvenció personal i finalista, per a la promoció de l'autonomia personal.

 

Requisits

 

Les persones que sol·liciten aquestes ajudes hauran de reunir amb anterioritat a la publicació de l'Ordre de convocatòria els següents requisits:

 

Ser menor de 65 anys.

Tindre una renda individual per càpita familiar inferior al triple de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (*IPREM) per a l'exercici anterior al de la convocatòria.

Tindre reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat o diversitat funcional.

Residir en la Comunitat Valenciana.

Que existisquen deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant que suposen una pèrdua d'autonomia, li impedisquen *oi dificulten la seua mobilitat o comunicació a través de mitjans normals. En la convocatòria, es podran establir per a *detrminados tipus d'ajudes acreditar la condició de persona amb mobilitat reduïda o uns altres.

 

Convocatòria 2022

 

RESOLUCIÓ de 30 d e desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2022, ajudes personals per a la promoció de l'autonomia personal de persones amb diversitat funcional.

 

Termini de presentació de sol·licituds

 

Del 19 de gener al 18 de febrer de 2022.

 

Lloc de presentació de sol·licituds

 

Model de sol·licitud està a la disposició dels interessats en el portal de la Generalitat (www.gva.es), accedint als apartats «Guia *Prop», «Tràmits i Serveis».

 

Veure enllaç relacionat en aquesta pàgina

 

Les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, es presentaran preferentment en el registre d'entrada de les Direccions Territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives corresponent al municipi en què resideix el sol·licitant,

 

Altres formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

En cas d'enviament per correu certificat, la presentació de la documentació en l'oficina de correus corresponent haurà d'efectuar-se en sobre obert, amb la finalitat que en la capçalera de la primera fulla de la documentació presentada es facen constar clarament el nom de l'oficina, data i lloc de l'admissió

 

Enllaços relacionats

 

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=369

 

AJUDES CONCEDIDES EN 2021

Listado documentos