Novetats

Ves enrere Centre d'Atenció Primerenca (C.A.P.)

Centre d'Atenció Primerenca (C.A.P.)

CENTRE D'ATENCIÓ PRIMERENCA (C.A.P.)

Són centres destinats al tractament especial assistencial i/o preventiu de xiquets/as amb problemes de desenvolupament o risc de patir-los per causes d'origen prenatal, perinatal o postnatal, amb edats compreses entre 0 i 6 anys.

QUI TÉ DRET?

Poden ser atesos en aquests centres els xiquets/as de 0 a 6 anys que hagen sigut valorats de risc pels equips corresponents dels serveis de pediatria dels centres hospitalaris i d'atenció primària de la Conselleria de Sanitat i pel servei psicopedagògic del centre educatiu.

COM S'ACCEDEIX Al RECURS?

A través dels professionals dels hospitals de referència/Centres d'Atenció Primària o del Servei Psicopedagògic del Centre Educatiu.

QUINES PRESTACIONS S'OFEREIXEN EN ELS CAT's?

Els CAP's hauran d'efectuar prestacions d'assistència integral i, com a mínim, les següents:

  • Diagnòstic, tractament, orientació i seguiment.
  • Coordinació amb els recursos comuntarios.
  • Atenció individual i familiar, dotant als pares i a les mares de conductes estimuladores educatives.
  • Tractament fisioterapèutic especialitzat en cas d'alteracions neurològiques que puguen fer preveure una discapacitat motora.
  • Tractament logopèdic especialitzat en els supòsits d'hipoacúsia.

ENLLAÇOS RELACIONATS:

  •  Ordre de 21 de setembre de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les condicions i requisits de funcionament dels Centres d'Estimulació Precoç (DOCV núm. 4.106 de 15.10.2001).

DOCUMENTS

  • Sol·licitud de derivació a centre d'atenció primerenca