Drets econòmics pendents i responsabilitat patrimonial en matèria de dependència

Drets econòmics pendents i responsabilitat patrimonial en matèria de dependència

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL EN MATÈRIA DE DEPENDÈNCIA

Informació del procediment:

En el supòsit que la persona titular de l'expedient haja mort  sense haver obtingut resolució que aprovara servei o cap prestació, els hereus o hereues tenen dret a reclamar la reparació del mal que puga haver-los causat el retard en la resolució de l'expedient, sent la via adequada per a això, la reclamació de responsabilitat patrimonial de l'Administració, regulada en Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per a això, aquesta reclamació haurà de formular-se davant la Sotssecretaria d'aquesta Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge en el termini d'un any des de la notificació de la resolució que declare la terminació del procediment degut a la defunció de la persona sol·licitant de la situació de dependència, especificant-se el mal produït, la presumpta relació de causalitat entre aquest i el funcionament del servei públic i l'avaluació econòmica de la responsabilitat patrimonial, si fora possible.

Tot això d'acord amb les instruccions i documentació a emplenar que es relacionen a continuació:

1. INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS

2. Model SOL·LICITUD RECLAMACIÓ PATRIMONIAL EN MATÈRIA DE DEPENDÈNCIA

3.DECLARACIÓ D'HEREUS

4.DECLARACIÓ RESPONSABLE D'HAVER REBUT ATENCIÓ PER PERSONA CUIDADORA NO PROFESSIONAL

5.Model de DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

 

Pot accedir als documents normalitzats en el següent ENLLAÇ.