PRESTACIÓ VINCULADA ALS SERVEIS DE PREVENCIÓ I PROMOCIÓ

PRESTACIÓ VINCULADA ALS SERVEIS DE PREVENCIÓ I PROMOCIÓ

El servei de prevenció de les situacions de dependència té com a finalitat prevenir l'aparició o l'agreujament del grau de dependència, mitjançant el desenvolupament coordinat, entre els serveis socials i de salut, d'actuacions de promoció de condicions de vida saludables, programes d'atenció biopsicosocial i serveis de caràcter preventiu i de rehabilitació, dirigits a les persones en situació de dependència.

Els serveis de promoció de l'autonomia personal tenen com a finalitat desenvolupar i mantenir la capacitat personal de controlar, afrontar i prendre decisions sobre com viure d'acord amb les normes i preferències pròpies, i facilitar l'execució de les activitats bàsiques de la vida diària. Són serveis de promoció de l'autonomia personal aquells que es troben degudament acreditats per la Conselleria competent, i que es classifiquen en:

a) Assessorament, orientació, assistència i formació en tecnologies de suport i adaptacions que contribuïsquen a facilitar la realització de les activitats de la vida diària.

b) Habilitació i desenvolupament de l'autonomia personal.

c) Teràpia ocupacional.

d) Atenció primerenca.

e) Estimulació i activació cognitiva.

f) Atenció biopsicosocial per a persones amb trastorn mental en Centres de Rehabilitació i Inserció Social.

g) Promoció, manteniment i recuperació de l'autonomia funcional, inclosos els productes tècnics i productes de suport.

h) Suports personals i cures en habitatges tutelats.

i) Habilitació professional i social prestada en centres ocupacionals i/o polivalents per a persones amb diversitat funcional.

j) Altres programes d'intervenció que s'establisquen amb la mateixa finalitat.

La prestació econòmica vinculada al servei haurà de ser aplicada a l'obtenció d'una plaça no concertada de centre o servei que es trobe degudament acreditat per a l'atenció a persones en situació de dependència, en virtut d'una resolució expressa de la Direcció General amb competències en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència i compte amb autorització per al seu funcionament.

Tindran dret a la prestació econòmica vinculada al servei els qui reunisquen els següents requisits acumulativament:

a) Complir les condicions específiques previstes per a l'accés al centre o serveis d'atenció a què es vincula la prestació segons el seu PIA.

b) Ocupar, de forma continuada, plaça privada no concertada en centres acreditats o rebre la prestació d'altres serveis mitjançant empreses acreditades. S'entén que hi ha continuïtat en la recepció del servei quan no existisca, durant l'any natural, períodes d'absència d'ocupació que superen els dos mesos.

Listado documentos