PRESTACIÓ VINCULADA DE GARANTIA

PRESTACIÓ VINCULADA DE GARANTIA

En el cas que no es dispose de plaça pública residencial adequada al grau de dependència en una radi de 20 km respecte al domicili de la persona en situació de dependència, s'oferirà a la persona usuària, com a mesura substitutiva de la plaça pública, la possibilitat de percebre una prestació econòmica vinculada al servei residencial.

L'import de l'esmentada prestació, i a fi de garantir l'accés a un recurs d'atenció residencial en igualtat de condicions econòmiques que les persones beneficiàries d'una plaça pública, es determinarà d'acord amb la fórmula següent:

Prestació vinculada de garantia = Cost real del Servei - Aportació de la persona usuària

Per al càlcul de la fórmula esmentada, s'entendrà el següent:

Cost real del Servei: Serà l'import que figure en el contracte assistencial, i com a màxim, el cost de referència establit cada any per norma amb rang de legal, relatiu al Servei d'Atenció Residencial.

Aportació de la persona usuària: Serà l'equivalent a la quota de la taxa d'atenció residencial calculada d'acord amb el que estableix la normativa amb rang de llei referida a les taxes de la Generalitat vigent en cada moment.