Procediment de pagament dels drets econòmics pendents de persones difuntes (hereus)

Procediment de pagament dels drets econòmics pendents de persones difuntes (hereus)

En el supòsit que la persona titular de l'expedient haja mort havent sigut aprovat el seu programa individualitzat d'atenció però amb algun període previ a la data d'efectes d'aquest que done dret al cobrament d'una prestació en matèria de dependència pendent de reconéixer o amb un pagament pendent de pagar, els hereus o hereues tenen dret a succeir al seu causant en el procediment i personar-se en aquest i sol·licitar aquest pagament.

Per a això, aquesta sol·licitud haurà de formular-se davant la Direcció General d'Atenció Primària i Autonomia Personal d'aquesta Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

El model de sol·licitud i la documentació que ha d'adjuntar-s'hi es troben disponibles en els documents esmentats.