Prestació vinculada al servei de centre de dia

Prestació vinculada al servei de centre de dia

La Prestació econòmica vinculada al servei, té per objecte contribuir al finançament del cost dels serveis establits en el PIA de cada persona beneficiària, en funció del seu grau de dependència, i es reconeixerà únicament quan no siga possible l'atenció a través de la xarxa de centres i serveis públics i privats concertats del sistema per a l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència en la Comunitat Valenciana o la persona beneficiària, el seu representant o guardador o guardadora de fet, per motius justificats, no considere adequada la plaça adjudicada en el procediment d'aprovació del PIA.

La prestació econòmica estarà vinculada, entre altres, per als serveis centre de dia.

Tindran dret a la prestació econòmica vinculada al servei els qui reunisquen els següents requisits acumulativament:

  • Complir les condicions específiques previstes per a l'accés al centre o serveis d'atenció als quals es vincula la prestació segons la seua PIA.
  • Ocupar, de forma continuada, plaça privada no concertada en centres acreditats o rebre la prestació d'altres serveis mitjançant empreses acreditades. S'entén que existeix continuïtat en la recepció del servei quan no existisca, durant l'any natural, períodes d'absència d'ocupació que superen els dos mesos.

 

CENTRES DE DIA ACREDITATS PER A PERSONES MAJORS

CENTRES DE DIA ACREDITATS PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL