PRESTACIÓ VINCULADA AL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI

PRESTACIÓ VINCULADA AL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI

 

 

El Servei d'Ajuda a domicili (SAD) ho constitueix el conjunt d'actuacions dutes a terme en el domicili de les persones en situació de dependència amb la finalitat d'atendre les seues necessitats de la vida diària i incrementar la seua autonomia, afavorint la permanència en el mateix, en condicions adequades, prestades per entitats o empreses acreditades per a aquesta funció.

Així mateix, aquestes actuacions podran ser les següents: 

Serveis relacionats amb l'atenció personal en la realització de les activitats de la vida diària

El conjunt d'activitats que poden comprendre les cures personals engloba tots els aspectes relacionats amb la higiene, la cura i la condícia personal. Inclou canvis posturals, mobilitzacions, control de medicació bàsica i les activitats directament relacionades amb la potenciació de l'autonomia personal. 

Servei relacionats amb l'atenció de les necessitats domèstiques o de la llar

El conjunt d'activitats que pot comprendre l'Atenció de necessitats de la llar engloba totes les activitats relacionades amb la neteja, manteniment i cura de l'entorn més pròxim de la persona.

Els serveis relacionats amb l'atenció de les necessitats domestiques només podran prestar-se conjuntament amb serveis d'atenció personal, no podent prestar-se únicament el servei d'ajuda per a necessitats domèstiques o de la llar, ni tampoc podrà ser el servei d'atenció a les necessitats domèstiques o de la llar superior al 50% pel que fa al servei d'atenció personal. 

És el beneficiari de la prestació qui contractarà el servei amb l'empresa acreditada triada. Aquesta prestació és nominativa i la rep directament la persona depenent que serà qui efectuarà el pagament a l'empresa. 

INTENSITAT

Els intervals d'hores mensuals d'atenció segons grau de dependència són els següents: 

1. Per a les persones que ingressen en el Sistema d'Atenció a la Dependència, amb reconeixement de la situació de dependència de "grau" (a partir del 15/7/12), la intensitat hora/mes per al servei d'Ajuda a domicili serà: 

  • Grau III: Entre 46 i 70 hores/mes
  • Grau II : Entre 21 i 45 hores/mes
  • Grau I : Màxim de 20 hores/mes

2. Per a les persones que a l'entrada en vigor de la reforma (15/7/12), ja tingueren reconegut grau i nivell, la intensitat per a l'ajuda a domicili serà:

  • Grau III, nivell 2 : Entre 56 i 70 hores/mes
  • Grau III, nivell 1 : Entre 46 i 55 hores/mes
  • Grau II, nivell 2 : Entre 31 i 45 hores/mes
  • Grau II, nivell 1 : Entre 21 i 30 hores/mes
  • Grau I, nivells 1 i 2 : Màxim de 20 hores/mes

La persona en situació de dependència haurà d'acreditar que almenys rep el nombre d'hores mínim establit en la seua PIA mitjançant el contracte subscrit amb l'empresa acreditada. 

En el PIA d'aquelles persones reconegudes en situació de Grau III o en situació de Grau II en el qual s'establisca la compatibilitat entre el Servei d'atenció diürna -o la prestació econòmica vinculada al mateix- i el Servei d'Ajuda a domicili -o la prestació vinculada al mateix-, la intensitat d'est serà com a màxim de 22 hores mensuals, de dilluns a divendres, amb l'objecte de facilitar-los l'assistència al Centre d'atenció diürna.