MINORACIONS EN LES PRESTACIONS

MINORACIONS EN LES PRESTACIONS

PERSONES AMB PROGRAMA INDIVIDUAL D'ATENCIÓ

Com a conseqüència de l'aplicació de l'Ordre 21/2012, de 25 d'octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen els requisits i condicions d'accés al programa d'atenció a les persones i a les seues famílies en el marc del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència a la Comunitat Valenciana, va veure reduïda la quantia de la seua prestació.

Que, amb data 18 de març de 2016, davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administratiu, Secció cinquena, va dictar la Sentència 248/2016, declarant nuls els articles 17.7, 19, 20, Capítol VIII i disposició addicional primera, de l'esmentada Ordre 21/2012, publicant-se aquesta sentència en el DOGV de data 23 de setembre de 2016.

Sense perjudici de l'inici d'ofici del corresponent procediment de responsabilitat patrimonial, les persones tenen dret a reclamar la reparació del dany que puga haver-los causat el retard en la resolució de l'expedient, i la via adequada per a això és la reclamació de responsabilitat patrimonial de l'Administració, regulada en Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per a això, l'esmentada reclamació haurà de formular-se davant la Sotssecretaria d'aquesta Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives abans del 23 de septembre de 2017. Tot això, d'acord amb les instruccions i la documentació per a emplenar l'esmentada reclamació disponibles en documents relacionats.