Informació bàsica de la llei

Informació bàsica de la llei

El Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD) és l'organisme encarregat d'atendre el dret a la promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació de dependència, que està reconegut per llei des de l'1 de gener de 2007, i que comporta el desenrotllament de diversos servicis i prestacions.

Les persones majors dependents, les persones amb diversitat funcional física o intel·lectual i els menors de 3 anys amb problemes de dependència, són els principals destinataris d'estes prestacions, de les que poden disfrutar aquelles persones que compten amb la nacionalitat espanyola o amb el permís de residència.

La llei també establix una residència mínima de 5 anys a Espanya, dels quals 2 hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, i en el cas dels menors de 3 anys estos requisits se li exigiran a la persona encarregada del seu guarda i custòdia.

La llei establix tres graus de dependència que poden ser temporals o permanents: