Hereus de persones sense resolució de prestació individualitzada d'atenció

Hereus de persones sense resolució de prestació individualitzada d'atenció

NOTA INFORMATIVA: PROCEDIMENT RESPONSABILITAT PATRIMONIAL EN MATÈRIA DE DEPENDÈNCIA

En el supòsit que la persona titular de l'expedient haja mort estant valorada i sense haver obtingut resolució que aprovara cap servei o cap prestació, sense perjudici de l'inici d'ofici del corresponent procediment de responsabilitat patrimonial, els hereus tenen dret a reclamar la reparació del dany que puga haver-los causat el retard en la resolució de l'expedient, i la via adequada per a això és la reclamació de responsabilitat patrimonial de l'Administració, regulada en Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per a això, l'esmentada reclamació haurà de formular-se davant la Sotssecretaria d'aquesta Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en el termini d'un any des de la defunció de la persona sol·licitant de la situació de dependència, en què s'especifique el dany produït, la presumpta relació de causalitat entre aquest i el funcionament del servei públic i l'avaluació econòmica de la responsabilitat patrimonial, si fóra possible.

Tot això, d'acord amb les instruccions i la documentació per a emplenar l'esmentada reclamació disponibles en documents relacionats.