Formació per a cuidadors

Formació per a cuidadors

Un dels requisits dels cuidadors no professionals que establix la legislació aplicable és acreditar una formació específica en matèria de cura a persones dependents, o bé comprometre's a realitzar-la.

Esta conselleria, com a òrgan competent en matèria de dependència, ha planificat i desenrotllat des de la implantació de la Llei 39/2006 les accions formatives dirigides als cuidadors no professionals dins del marc establit pel consell territorial.

L'objectiu d'esta conselleria és garantir una qualitat de la cura de la persona en situació de dependència al seu entorn, i atendre el cuidador dotant-lo dels instruments necessaris de suport i formació. Per a això, el servici municipal d'atenció a la dependència podrà desplegar totes les accions formatives que considere, en funció de les necessitats de la seua zona de cobertura.

L'admissió i inscripció de persones cuidadores es farà des del servici municipal d'atenció a la dependència.

Els objectius de l'acció formativa mencionada seran:

  •  Facilitar uns coneixements bàsics a les persones cuidadores per a millorar l'atenció sociosanitària de les persones en situació de dependència.
  •  Promoure que les persones cuidadores apliquen els procediments i les estratègies més adequades per a mantindre i millorar l'autonomia personal de la persona en situació de dependència i les seues relacions amb l'entorn.
  • Oferir informació sobre productes de suport que propicien l'autoatenció de la persona dependent i la vida autònoma de la persona en situació de dependència.
  • Facilitar un suport emocional a les persones cuidadores a través d'actuacions d'autoatenció.
  • Informar i orientar sobre els recursos sociosanitaris més adequats per a garantir la cura, l'assistència i la vida autònoma de les persones en situació de dependència.
  • Impulsar el reconeixement social de les persones cuidadores i afavorir, si és el cas, una orientació per a una integració futura en el mercat laboral.