Drets econòmics pendents

Drets econòmics pendents

EXPEDIENTS ACTIUS

Informació del procediment:

D'acord amb el Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell (modificat pel Decret 102/2022, de 5 d'agost, del Consell), el termini màxim de resolució del Programa d'Atenció Individual (PIA) serà de sis mesos, termini que es comptarà des de la data d'entrada de la sol·licitud del reconeixement de la situació de dependència en el registre corresponent.

Quan el temps indicat superara els 6 mesos es podrà sol·licitar el reconeixement dels drets econòmics en favor de la persona en situación de dependència, derivats de l'atenció que va rebre durant el període comprés des de l'endemà del transcurs dels 6 mesos i fins a la data d'efectes de la resolució del corresponent Programa d'Atenció Individual (PIA)

La sol·licitud es dirigirà a la Direcció General d'Atenció Primària i Autonomia Personal de Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en el termini de 4 anys des de la notificació de la resolució del PIA.

Tot això d'acord amb les instruccions i documentació relacionats a continuació:

 1. INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS
 2. Model de SOL·LICITUD DE DRETS ECONÒMICS PENDENTS A FAVOR DE LA PERSONA EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA AMB PIA RESOLT. (RETROACTIVITAT)
 3. Model de DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA PERSONA EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA D'HAVER REBUT ATENCIÓ PER PERSONA CUIDADORA NO PROFESSIONAL, AMB PROGRAMA D'ATENCIÓ INDIVIDUAL (PIA) RESOLT. (RETROACTIVITAT)
 4. Model de DOMICILIACIÓ BANCARIA

 

EXPEDIENTS PERSONES DIFUNTES

Informació del procediment:

Cal distingir entre:

PAGAMENTS PENDENTS: Drets econòmics reconeguts en un PIA, que la persona dependent no ha pogut cobrar per defunció.

RETROACTIVITAT: Drets econòmics no reconeguts en el PIA, tant si van ser sol·licitats per la persona dependent sense arribar a ser reconeguts abans de la defunció, com si els sol·liciten els seus hereus posteriorment:

 • Defunció amb PIA i pendent de reconéixer endarreriments (transcorreguts 6 mesos des de la data de sol·licitud fins a la data d'efectes del seu PIA)
 • Defunció amb PIA inicial i amb resolució de revisió de grau a l'alça, però sense resoldre la revisió PIA.
 • Canvis o ampliacions de preferència sense resoldre, sempre que s'acredite l'atenció rebuda des dels 6 mesos des de la sol·licitud del canvi.

La sol·licitud es dirigirà a la Direcció General d'Atenció Primària i Autonomia Personal de Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en el termini de 4 anys des que el dret va poder exercitar-se.

Tot això d'acord amb les instruccions i documentació relacionats a continuació:

 1. INFORMACIÓ I INSTRUCCIONS
 2. Model de SOL·LICITUD DE DRETS ECONÒMICS PENDENTS A FAVOR D'HEREUS DE LA PERSONA DEPENDENT AMB PIA RESOLT (PAGAMENTS PENDENTS I/O RETROACTIVITAT)
 3. Model de DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA PERSONA REPRESENTANT HEREDITÀRIA D'HAVER REBUT ATENCIÓ PER PERSONA CUIDADORA NO PROFESSIONAL, AMB PROGRAMA D'ATENCIÓ INDIVIDUAL (PIA) RESOLT. (RETROACTIVITAT)
 4. Model de DECLARACIÓ DELS HEREUS
 5. Model de DOMICILIACIÓ BANCARIA