DECRET 62/2017, de 19 de maig, del Consell, pel qual s’estableix el procediment per a reconèixer el grau de dependència a les persones i l’accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques

DECRET 62/2017, de 19 de maig, del Consell, pel qual s’estableix el procediment per a reconèixer el grau de dependència a les persones i l’accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques

Mitjançant el present decret es regula de forma conjunta les condicions i requisits d'accés i el règim econòmic aplicable, tant per a les prestacions com per als serveis d'atenció a la dependència, traslladant els criteris establits en les sentències del Tribunal Superior de Justícia sobre la capacitat econòmica de les persones beneficiàries.

També s'estableix el contingut dels serveis i prestacions econòmiques per a la Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència a la Comunitat Valenciana, amb especial menció de la denominada Prestació Vinculada de Garantia, com a mecanisme que assegura que cap persona, per falta de recursos, no serà privada del dret a obtenir un recurs residencial.

Així mateix, s'introdueixen els criteris acordats amb caràcter comú quant a la prestació econòmica per a cures en l'entorn familiar, i suport a cuidadors i cuidadores en l'entorn familiar, distingint entre els cuidadors familiars i no familiars, i incloent per als primers el caràcter voluntari del conveni especial amb la Seguretat Social, en els termes del Reial Decret 615/2007, d'11 de maig.

Cal destacar la integració dels serveis municipals d'atenció a la dependència en els serveis socials generals, canviant el model paral·lel i de duplicitat que s'estava desenvolupant en els municipis. Aquests serveis cohesionats donaran resposta a la ciutadania per la tramitació de la sol·licitud, junt amb l'informe social i la valoració de la persona en situació de dependència, ja que els serveis socials generals són els més pròxims i coneixedors de les situacions de dependència que afecten les persones.

S'articula, per tant, un sistema públic d'atenció a les persones en situació de dependència, garantint-hi l'accessibilitat, protegint el seguiment i procurant una major celeritat al procediment, així com la proximitat amb la ciutadania.

Aspecte fonamental del Decret és l'establir un règim de compatibilitats entre els distints serveis i prestacions, que permeta donar cobertura a totes les situacions en què es pot trobar la persona en situació de dependència, facilitant el seu desenvolupament personal i el màxim nivell d'autonomia personal.