Quanties

Quanties

En matèria de prestacions s'ha realitzat una posada al dia en els pagaments de les prestacions econòmiques de dependència, així com un increment en les quanties de les prestacions econòmiques al màxim previst per la Llei per a les persones en situació de dependència.

En virtut de l'aprovació de la Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat s'ha modificat l'Ordre 21/2012, de 25 d'octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social , i es va escometre en el mes de gener de 2016 el procediment de revisió d'ofici de totes les resolucions PIA, de prestacions econòmiques d'aquelles persones que tenien ja reconeguda una prestació econòmica de dependència i que no percebien la quantia màxima establida per l'Estat (RD 20/2012). 

La quantia màxima de les prestacions econòmiques s'estableix anualment pel Govern d'Espanya mitjançant Reial Decret, amb l'acord previ del Consell Territorial de Serveis Socials i del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència. L'any 2012 les quanties màximes de les prestacions econòmiques van ser aprovades pel Reial Decret 570/2011, de 20 d'abril, i modificades pel Reial Decret Llei 20/2012.

CÀLCUL DE LA PRESTACIÓ ECONÒMICA

Si el beneficiari d'alguna de les prestacions econòmiques del Sistema no percep cap complement dels previstos en l'art. 31 de la Llei 39/2006, el nou import que percep des de l'1/1/2016 és la quantia màxima establida en la normativa estatal (RD 20/2012). Les quanties màximes establides són les següents:

QUANTIES MENSUALS MÀXIMES DE LES PRESTACIONS PER GRAU (€) PRESTACIÓ VINCULADA AL SERVEI (C.D./ Servei Residencial/ SAD) ASSISTÈNCIA PERSONAL CUIDADOR NO PROFESSIONAL
Grau 3 Nivell 2 833,96 833,96 442,59
Grau 3 Nivell 1 625,47 625,47 354,43
Grau 2 Nivell 2 462,18 462,18 286,66
Grau 2 Nivell 1 401,20 401,20 255,77
Grau 1 Nivell 2 (*) 300,00 300,00 153,00
Grau 3 715,07 715,07 387,64
Grau 2 426,12 426,12 268,79
Grau 1 300,00 300,00 153,00

(*)El grau 1 no té accés a la Prestació vinculada al Servici Reisdencial, d'acord amb l'article 2 del Reial Decret 1051/2013, de 27 de desembre, pel qual es regulen les prestacions del Sitema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, establides en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència (BOE Núm. 313)

Si el beneficiari d'alguna de les prestacions econòmiques del Sistema percep algun/s dels complement previstos en l'art. 31 de la Llei 39/2006, el nou import que percep des de l'1/1/2016 és la quantia màxima establida en la normativa estatal (RD 20/2012), menys el/els complement/s.

  1.  El complement de gran invalidesa.
  2.  El complement de l'assignació econòmica per fill a càrrec major de 18 anys amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 75%.
  3.  El complement per necessitat de tercera persona de la pensió d'invalidesa no contributiva.
  4.  El subsidi d'ajuda a tercera persona previst en la 13/1982, de 7 d'abril, d'Integració Social dels Minusvàlids (LISMI).

I quan les persones perceben algun/s dels complements previstos en l'art. 31 de la Llei 39/2006, i la quantia màxima establida en la normativa estatal (RD 20/2012), menys el complement/s, siga inferior al mínim de protecció establit per la normativa estatal (RD 20/2016); el nou import que percebran serà aquest mínim:

QUANTIES MENSUALS MÍNIMES DE LES PRESTACIONS PER GRAU (€) MÍNIM DE PROTECCIÓ
Grau 3 Nivell 2 231,28
Grau 3 Nivell 1 157,26
Grau 2 Nivell 2 89,38
Grau 2 Nivell 1 61,34
Grau 1 Nivell 2 52,06
Grau 3 177,86
Grau 2 82,84
Grau 1 44,33