Tràmits Famílies Nombroses

El Títol de Família Nombrosa és un reconeixement per a les famílies residents de la Comunitat Valenciana, amb validesa en tot l'Estat espanyol, que atorga una sèrie de beneficis com a deduccions fiscals, descomptes en cultura i oci, bonificacions en impostos com l'IBI i accés a altres serveis socials. Aquest reconeixement ve acompanyat d'un carnet de família nombrosa, per a facilitar l'exercici d'aquest per part dels membres de la família.

Per als títols de família, existeixen unes descripcions bàsiques a tindre en compte. El requisit general és tindre 3 o més fills, però existeixen altres casos específics. En funció de qual aplicació, parlarem de família nombrosa de categoria general o categoria especial, tenint aquesta última uns beneficis majors.

Si la teua família és algun dels casos anteriors i compleixes els següents requisits, sol·licita el teu Títol de Família Nombrosa a través d'aquest tràmit. Recorda que aquest títol és compatible amb el títol de família monoparental, vigent a la Comunitat Valenciana.

 

Les sol·licituds d'expedició, renovació o modificació dels títols de família monoparental es podran presentar de manera telemàtica mitjançant sol·licitud electrònica amb certificat digital o similar a través de la seu electrònica de la Generalitat.

Al mateix temps, és possible realitzar les sol·licituds juntament amb la documentació relativa a la unitat familiar i els seus membres específics en la seu de la Direcció Territorial de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge corresponents a la província d'empadronament de la persona que ho sol·licita demanant cita prèvia al telèfon 012 (o 963 866 000) o a través d'internet.

Per últim, es podrà consseguir el impres, omplint-ho i entregant-lo de manera tambè presencial a les oficines PROP de la Generalitat demanant també cita previa al telèfono 012 (o 963 866 000) o a través d'internet.

Comprovar les diverses pestanyes de documentació per tal de complimentar el teu expedient correctament.

 

Documentació general:

 • Sollicitud degudament complidament segons el model normalitzat.
 • Acreditació de dades personals:
  • Persones amb nacionalitat espanyola: document nacional d'identitat (DNI), o autorització per a la consulta, de totes les persones de les quals se sol·licita la seua inclusió en el títol amb obligació legal de tindre'l.
  • Persones estrangeres: número d'identificació estranger (NIE), o autorització per a la consulta, de totes les persones de les quals se sol·licite la seua inclusió amb obligació legal de tindre-ho.
  • Còpia del llibre o llibres de família complets o documents equivalents, o resolució administrativa o judicial de l'adopció o tutela.
  • Certificat d'empadronament de les persones que integren la unitat familiar, en els supòsits que no s'autoritze l'òrgan gestor per a la comprovació.
  • Declaració responsable que indique que els descendents no perceben benefici d'un altre títol de família.

Documentació específica per a acreditar situacions particulars:

 • Sollicitud de categoria Especial:
  • Per a aquelles famílies amb quatre persones descendents i que tinguen uns ingressos inferiors al 75% de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (*IPREM), emplenar l'apartat corresponent a la sol·licitud.

Documentació sollicitud de renovació:

 • Renovació per finalització dels efectes del Títol de Família Nombrosa:
  • Sol·licitud degudament emplenada, en la qual s'incloga el nom de títol a renovar.
  • En cas de caducar per compliment de 21 anys d'una o diverses persones descendents i sol·licitar renovació per estudis: entregar certificat acreditatiu de la realització d'estudis o, si està estudiant en un procés per a l'obtenció d'un lloc de treball, es pot acreditar amb una declaració responsable i una factura d'una persona preparadora o la inscripció en una prova selectiva.
  • En cas de caducar per compliment de 18 anys d'una o diverses persones descendents en situació d'acolliment familiar, preadoptiu o tutela: facilitar declaració responsable de permanència en la unitat familiar i certificat d'empadronament d'aquesta en la unitat familiar.
  • En cas de caducar per permís de residència a Espanya: NIE en vigor.
 • Renovació per modificació del Títol de Família Nombrosa (termini de tres mesos per a comunicar des d'un canvi de domicili fins al naixement, defunció, emancipació, separació o matrimoni d'una persona de la unitat familiar o altres circumstàncies):
  • Sol·licitud degudament emplenada, en la qual s'incloga el nom de títol a renovar.
  • Persones amb nacionalitat espanyola: documentació nacional d'identitat (DNI), o autorització per a la consulta de totes les persones que sol·liciten el títol, si no s'ha presentat anteriorment.
  • En cas d'incorporació d'una persona beneficiària al títol: entregar documentació acreditativa de la circumstància per a la qual se sol·licite la inclusió (matrimoni, parella de fet, naixement, estudis, etc.).
  • En cas de sol·licitud de canvi de categoria general a especial per motiu dels ingressos econòmics de la unitat familiar: presentar declaracions individuals d'IRPF, patrimoni o certificats de percepció de pensions.
  • En cas de canvi en la situació de discapacitat o declaració d'incapacitat per al treball: presentar document emés per l'òrgan competent en el que s'indique el grau i caducitat.
  • En cas de baixa d'alguna persona beneficiària del Títol de Família Nombrosa: entregar declaració responsable de la persona afectada, si és major d'edat, o de la persona que ostente la tutela, o documentació acreditativa de la circumstància per la qual se sol·licita la baixa (separació, divorci, defunció, finalització d'estudis o de convivència, independència econòmica, etc.).

Què necessites fer? Com es tramita Termini de resolució Silenci (1) Informació del tràmit
En línia Presencial
Sol·licitud de Títol de Família Nombrosa

(Firma digital)

En registres oficials (PROPs, ajuntaments, Direccions Territorials, etc.) 3 mesos Negatiu

document PDF  

Pròrroga del Títol de Família Nombrosa. Castelló.

(Firma digital)

En registres oficials (PROPs, ajuntaments, Direccions Territorials, etc.) 3 mesos Negatiu

document PDF  

Pròrroga del Títol de Família Nombrosa. València.

(Firma digital)

En registres oficials (PROPs, ajuntaments, Direccions Territorials, etc.) 3 mesos Negatiu

document PDF  

Pròrroga del Títol de Família Nombrosa. Alacant.

(Firma digital)

En registres oficials (PROPs, ajuntaments, Direccions Territorials, etc.) 3 mesos Negatiu

document PDF  

Sol·licitud de duplicat del Títol de Familia Nombrosa

(Firma digital)

En registres oficials (PROPs, ajuntaments, Direccions Territorials, etc.) 3 mesos Negatiu

document PDF  

 

(1)

Silenci positiu: si l'Administració no respon expressament en termini, s'entén estimada la sol·licitud.

Silenci negatiu: si l'Administració no respon expressament en termini, s'entén desestimada la sol·licitud.

 

Títol preguntes freqüents

 

Preguntes freqüents

L’Administració Autonòmica Valenciana facilita un Títol de Família Nombrosa, en el qual consten les dades de totes les persones integrants de la unitat familiar que compleixen els requisits, i carnets individuals a totes les persones integrants de la unitat familiar que consten en el Títol.

Si, la legislació autonòmica en matèria de protecció a les famílies monoparentals permet que siguen
compatibles tots dos reconeixements, si bé els beneficis de la mateixa classe o naturalesa derivats d’aquests  títols no seran acumulatius.

— 10 articles per pàgina
Mostrant 31 - 34 de 34 resultats