Tràmits Famílies Nombroses

El Títol de Família Nombrosa és un reconeixement per a les famílies residents de la Comunitat Valenciana, amb validesa en tot l'Estat espanyol, que atorga una sèrie de beneficis com a deduccions fiscals, descomptes en cultura i oci, bonificacions en impostos com l'IBI i accés a altres serveis socials. Aquest reconeixement ve acompanyat d'un carnet de família nombrosa, per a facilitar l'exercici d'aquest per part dels membres de la família.

Per als títols de família, existeixen unes descripcions bàsiques a tindre en compte. El requisit general és tindre 3 o més fills, però existeixen altres casos específics. En funció de qual aplicació, parlarem de família nombrosa de categoria general o categoria especial, tenint aquesta última uns beneficis majors.

Si la teua família és algun dels casos anteriors i compleixes els següents requisits, sol·licita el teu Títol de Família Nombrosa a través d'aquest tràmit. Recorda que aquest títol és compatible amb el títol de família monoparental, vigent a la Comunitat Valenciana.

 

Les sol·licituds d'expedició, renovació o modificació dels títols de família monoparental es podran presentar de manera telemàtica mitjançant sol·licitud electrònica amb certificat digital o similar a través de la seu electrònica de la Generalitat.

Al mateix temps, és possible realitzar les sol·licituds juntament amb la documentació relativa a la unitat familiar i els seus membres específics en la seu de la Direcció Territorial de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge corresponents a la província d'empadronament de la persona que ho sol·licita demanant cita prèvia al telèfon 012 (o 963 866 000) o a través d'internet.

Per últim, es podrà consseguir el impres, omplint-ho i entregant-lo de manera tambè presencial a les oficines PROP de la Generalitat demanant també cita previa al telèfono 012 (o 963 866 000) o a través d'internet.

Comprovar les diverses pestanyes de documentació per tal de complimentar el teu expedient correctament.

 

Documentació general:

 • Sollicitud degudament complidament segons el model normalitzat.
 • Acreditació de dades personals:
  • Persones amb nacionalitat espanyola: document nacional d'identitat (DNI), o autorització per a la consulta, de totes les persones de les quals se sol·licita la seua inclusió en el títol amb obligació legal de tindre'l.
  • Persones estrangeres: número d'identificació estranger (NIE), o autorització per a la consulta, de totes les persones de les quals se sol·licite la seua inclusió amb obligació legal de tindre-ho.
  • Còpia del llibre o llibres de família complets o documents equivalents, o resolució administrativa o judicial de l'adopció o tutela.
  • Certificat d'empadronament de les persones que integren la unitat familiar, en els supòsits que no s'autoritze l'òrgan gestor per a la comprovació.
  • Declaració responsable que indique que els descendents no perceben benefici d'un altre títol de família.

Documentació específica per a acreditar situacions particulars:

 • Sollicitud de categoria Especial:
  • Per a aquelles famílies amb quatre persones descendents i que tinguen uns ingressos inferiors al 75% de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (*IPREM), emplenar l'apartat corresponent a la sol·licitud.

Documentació sollicitud de renovació:

 • Renovació per finalització dels efectes del Títol de Família Nombrosa:
  • Sol·licitud degudament emplenada, en la qual s'incloga el nom de títol a renovar.
  • En cas de caducar per compliment de 21 anys d'una o diverses persones descendents i sol·licitar renovació per estudis: entregar certificat acreditatiu de la realització d'estudis o, si està estudiant en un procés per a l'obtenció d'un lloc de treball, es pot acreditar amb una declaració responsable i una factura d'una persona preparadora o la inscripció en una prova selectiva.
  • En cas de caducar per compliment de 18 anys d'una o diverses persones descendents en situació d'acolliment familiar, preadoptiu o tutela: facilitar declaració responsable de permanència en la unitat familiar i certificat d'empadronament d'aquesta en la unitat familiar.
  • En cas de caducar per permís de residència a Espanya: NIE en vigor.
 • Renovació per modificació del Títol de Família Nombrosa (termini de tres mesos per a comunicar des d'un canvi de domicili fins al naixement, defunció, emancipació, separació o matrimoni d'una persona de la unitat familiar o altres circumstàncies):
  • Sol·licitud degudament emplenada, en la qual s'incloga el nom de títol a renovar.
  • Persones amb nacionalitat espanyola: documentació nacional d'identitat (DNI), o autorització per a la consulta de totes les persones que sol·liciten el títol, si no s'ha presentat anteriorment.
  • En cas d'incorporació d'una persona beneficiària al títol: entregar documentació acreditativa de la circumstància per a la qual se sol·licite la inclusió (matrimoni, parella de fet, naixement, estudis, etc.).
  • En cas de sol·licitud de canvi de categoria general a especial per motiu dels ingressos econòmics de la unitat familiar: presentar declaracions individuals d'IRPF, patrimoni o certificats de percepció de pensions.
  • En cas de canvi en la situació de discapacitat o declaració d'incapacitat per al treball: presentar document emés per l'òrgan competent en el que s'indique el grau i caducitat.
  • En cas de baixa d'alguna persona beneficiària del Títol de Família Nombrosa: entregar declaració responsable de la persona afectada, si és major d'edat, o de la persona que ostente la tutela, o documentació acreditativa de la circumstància per la qual se sol·licita la baixa (separació, divorci, defunció, finalització d'estudis o de convivència, independència econòmica, etc.).

Què necessites fer? Com es tramita Termini de resolució Silenci (1) Informació del tràmit
En línia Presencial
Sol·licitud de Títol de Família Nombrosa

(Firma digital)

En registres oficials (PROPs, ajuntaments, Direccions Territorials, etc.) 3 mesos Negatiu

document PDF  

Pròrroga del Títol de Família Nombrosa. Castelló.

(Firma digital)

En registres oficials (PROPs, ajuntaments, Direccions Territorials, etc.) 3 mesos Negatiu

document PDF  

Pròrroga del Títol de Família Nombrosa. València.

(Firma digital)

En registres oficials (PROPs, ajuntaments, Direccions Territorials, etc.) 3 mesos Negatiu

document PDF  

Pròrroga del Títol de Família Nombrosa. Alacant.

(Firma digital)

En registres oficials (PROPs, ajuntaments, Direccions Territorials, etc.) 3 mesos Negatiu

document PDF  

Sol·licitud de duplicat del Títol de Familia Nombrosa

(Firma digital)

En registres oficials (PROPs, ajuntaments, Direccions Territorials, etc.) 3 mesos Negatiu

document PDF  

 

(1)

Silenci positiu: si l'Administració no respon expressament en termini, s'entén estimada la sol·licitud.

Silenci negatiu: si l'Administració no respon expressament en termini, s'entén desestimada la sol·licitud.

 

Títol preguntes freqüents

 

Preguntes freqüents

En primer lloc, l’Administració respectarà, si existira, l’acord entre les parts en quant a que persona progenitora tindrà el dret o a l’alternança del mateix per períodes d’un any entre les persones progenitores, donada la impossibilitat legal perquè les persones descendents consten en dos títols en vigor.

En segon lloc, en cas de falta d’acord, la prioritat s’establirà en funció dels següents criteris:

 1. Major coneixement de grau de discapacitat o grau de dependència de la persona que sol·licita ser titular.
 2. Menor renda de la unitat familiar de convivència amb la que es sol·licita el títol.

Si, a través de la presentació de la sol·licitud corresponent es podrà obtenir un duplicat en les mateixes condicions que el perdut.

No, el procediment administratiu del reconeixement d’aquesta condició, així com l’emissió de la
documentació corresponent, està exempt de qualssevol tipus de pagament per part de les persones
sol·licitants.

Les categories de Títol de Família nombrosa són:

 • Categoria general: en general correspon a aquelles unitats familiar compostes per un màxim de quatre filles o fills.
 • Categoria especial: en general correspon a aquelles unitats familiars compostes per un mínim de cinc filles o fills. Aquesta categoria es mantindrà durant tota la historia d’aquesta unitat familiar que deixe de poder ser reconeguda com família nombrosa.

Si, sempre i quan es complisca la condició que els ingressos totals de la unitat familiar dividits pel nombre de persones que la composen no superen el 75% del IPREM vigent incloses les pagues extraordinàries.

Aquesta categoria es podrà mantenir encara que descendisca el nombre de persones descendents que consten en el títol sempre que es continue complint el requisit econòmic establit.

Les famílies que conten amb un Títol de Família Nombrosa de categoria especial per motiu dels ingressos econòmics una vegada reconegudes inicialment, deuran presentar, en els tres primers mesos de cada any, una declaració responsable en la qual s’indique que les circumstancies no han canviat i que els ingressos de la unitat familiar haguts durant l’any anterior li permeten mantenir la categoria especial.

La suma dels ingressos de qualsevol tipus de renta provinent del treball o del capital, o de caràcter
prestacional, presses pel seu import íntegre, de l’exercici anterior al de la presentació de la sol·licitud de totes les persones que consten en el títol de família nombrosa.

S’entén per import íntegre la xifra dels ingressos obtinguts sense tenir en compte les deduccions fiscals, les contribucions al sistema de la seguretat social, paro, retencions irpf, etc. És a dir, la xifra bruta dels ingressos.

El Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) és un indicador empleat en Espanya com a
referencia per a la concessió d’ajudes, subvencions o el subsidi de desocupació. Nasqué en 2004 per a substituir al Salari Mínim Interporfessional com referència per aquestes ajudes.

 • El valor actual de l’IPREM mensual és: 600€
 • El valor actual de l’IPREM anual 12 pagues és: 7.000€
 • El valor actual de l’IPREM anual 14 pagues és: 8.400€

Per als casos de primera sol·licitud del reconeixement (ALTA) haurà d’esperar-se a la resolució de la sol·licitud i remissió del títol i carnets corresponents.

Per als casos de sol·licituds de renovació per caducitat podrà obtindre’s un document acreditatiu “PRÒRROGA DEL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA”.

En els casos de renovació per modificació de les circumstàncies familiars, s’haurà de continuar utilitzat el títol en vigor mentre es resol la sol·licitud i són remesos el nou títol i carnets, en el seu cas.

L’obtenció d’aquest document és:

 • Per als casos de presentació electrònica de la sol·licitud de renovació, formarà part del justificant de registre, signat amb CSV.
 • Per als casos de presentació de la sol·licitud davant un registre públic hi ha dues possibilitats:
  1. Si la sol·licitud es presenta davant el registre de les Direccions Territorials d’Igualtat i Polítiques Inclusives, haurà d’aportar-se, emplenat amb les dades del títol del qual es sol·licita la renovació, al costat de la sol·licitud, per a la seua validació per part de l’Administració.
  2. Si la sol·licitud es presenta de qualsevol de les altres formes establides legalment, es podrà obtindre aportant-ho en la direcció territorial d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la província on es residisca, emplenat amb les dades del títol del qual es sol·licita la renovació, al costat de la còpia de la sol·licitud presentada degudament segellada pel registre en què s’haguera presentat, i del títol del qual es sol·licita la renovació.
— 10 articles per pàgina
Mostrant 21 - 30 de 34 resultats