Tràmits Famílies Nombroses

El Títol de Família Nombrosa és un reconeixement per a les famílies residents de la Comunitat Valenciana, amb validesa en tot l'Estat espanyol, que atorga una sèrie de beneficis com a deduccions fiscals, descomptes en cultura i oci, bonificacions en impostos com l'IBI i accés a altres serveis socials. Aquest reconeixement ve acompanyat d'un carnet de família nombrosa, per a facilitar l'exercici d'aquest per part dels membres de la família.

Per als títols de família, existeixen unes descripcions bàsiques a tindre en compte. El requisit general és tindre 3 o més fills, però existeixen altres casos específics. En funció de qual aplicació, parlarem de família nombrosa de categoria general o categoria especial, tenint aquesta última uns beneficis majors.

Si la teua família és algun dels casos anteriors i compleixes els següents requisits, sol·licita el teu Títol de Família Nombrosa a través d'aquest tràmit. Recorda que aquest títol és compatible amb el títol de família monoparental, vigent a la Comunitat Valenciana.

 

Les sol·licituds d'expedició, renovació o modificació dels títols de família monoparental es podran presentar de manera telemàtica mitjançant sol·licitud electrònica amb certificat digital o similar a través de la seu electrònica de la Generalitat.

Al mateix temps, és possible realitzar les sol·licituds juntament amb la documentació relativa a la unitat familiar i els seus membres específics en la seu de la Direcció Territorial de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge corresponents a la província d'empadronament de la persona que ho sol·licita demanant cita prèvia al telèfon 012 (o 963 866 000) o a través d'internet.

Per últim, es podrà consseguir el impres, omplint-ho i entregant-lo de manera tambè presencial a les oficines PROP de la Generalitat demanant també cita previa al telèfono 012 (o 963 866 000) o a través d'internet.

Comprovar les diverses pestanyes de documentació per tal de complimentar el teu expedient correctament.

 

Documentació general:

 • Sollicitud degudament complidament segons el model normalitzat.
 • Acreditació de dades personals:
  • Persones amb nacionalitat espanyola: document nacional d'identitat (DNI), o autorització per a la consulta, de totes les persones de les quals se sol·licita la seua inclusió en el títol amb obligació legal de tindre'l.
  • Persones estrangeres: número d'identificació estranger (NIE), o autorització per a la consulta, de totes les persones de les quals se sol·licite la seua inclusió amb obligació legal de tindre-ho.
  • Còpia del llibre o llibres de família complets o documents equivalents, o resolució administrativa o judicial de l'adopció o tutela.
  • Certificat d'empadronament de les persones que integren la unitat familiar, en els supòsits que no s'autoritze l'òrgan gestor per a la comprovació.
  • Declaració responsable que indique que els descendents no perceben benefici d'un altre títol de família.

Documentació específica per a acreditar situacions particulars:

 • Sollicitud de categoria Especial:
  • Per a aquelles famílies amb quatre persones descendents i que tinguen uns ingressos inferiors al 75% de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (*IPREM), emplenar l'apartat corresponent a la sol·licitud.

Documentació sollicitud de renovació:

 • Renovació per finalització dels efectes del Títol de Família Nombrosa:
  • Sol·licitud degudament emplenada, en la qual s'incloga el nom de títol a renovar.
  • En cas de caducar per compliment de 21 anys d'una o diverses persones descendents i sol·licitar renovació per estudis: entregar certificat acreditatiu de la realització d'estudis o, si està estudiant en un procés per a l'obtenció d'un lloc de treball, es pot acreditar amb una declaració responsable i una factura d'una persona preparadora o la inscripció en una prova selectiva.
  • En cas de caducar per compliment de 18 anys d'una o diverses persones descendents en situació d'acolliment familiar, preadoptiu o tutela: facilitar declaració responsable de permanència en la unitat familiar i certificat d'empadronament d'aquesta en la unitat familiar.
  • En cas de caducar per permís de residència a Espanya: NIE en vigor.
 • Renovació per modificació del Títol de Família Nombrosa (termini de tres mesos per a comunicar des d'un canvi de domicili fins al naixement, defunció, emancipació, separació o matrimoni d'una persona de la unitat familiar o altres circumstàncies):
  • Sol·licitud degudament emplenada, en la qual s'incloga el nom de títol a renovar.
  • Persones amb nacionalitat espanyola: documentació nacional d'identitat (DNI), o autorització per a la consulta de totes les persones que sol·liciten el títol, si no s'ha presentat anteriorment.
  • En cas d'incorporació d'una persona beneficiària al títol: entregar documentació acreditativa de la circumstància per a la qual se sol·licite la inclusió (matrimoni, parella de fet, naixement, estudis, etc.).
  • En cas de sol·licitud de canvi de categoria general a especial per motiu dels ingressos econòmics de la unitat familiar: presentar declaracions individuals d'IRPF, patrimoni o certificats de percepció de pensions.
  • En cas de canvi en la situació de discapacitat o declaració d'incapacitat per al treball: presentar document emés per l'òrgan competent en el que s'indique el grau i caducitat.
  • En cas de baixa d'alguna persona beneficiària del Títol de Família Nombrosa: entregar declaració responsable de la persona afectada, si és major d'edat, o de la persona que ostente la tutela, o documentació acreditativa de la circumstància per la qual se sol·licita la baixa (separació, divorci, defunció, finalització d'estudis o de convivència, independència econòmica, etc.).

Què necessites fer? Com es tramita Termini de resolució Silenci (1) Informació del tràmit
En línia Presencial
Sol·licitud de Títol de Família Nombrosa

(Firma digital)

En registres oficials (PROPs, ajuntaments, Direccions Territorials, etc.) 3 mesos Negatiu

document PDF  

Pròrroga del Títol de Família Nombrosa. Castelló.

(Firma digital)

En registres oficials (PROPs, ajuntaments, Direccions Territorials, etc.) 3 mesos Negatiu

document PDF  

Pròrroga del Títol de Família Nombrosa. València.

(Firma digital)

En registres oficials (PROPs, ajuntaments, Direccions Territorials, etc.) 3 mesos Negatiu

document PDF  

Pròrroga del Títol de Família Nombrosa. Alacant.

(Firma digital)

En registres oficials (PROPs, ajuntaments, Direccions Territorials, etc.) 3 mesos Negatiu

document PDF  

Sol·licitud de duplicat del Títol de Familia Nombrosa

(Firma digital)

En registres oficials (PROPs, ajuntaments, Direccions Territorials, etc.) 3 mesos Negatiu

document PDF  

 

(1)

Silenci positiu: si l'Administració no respon expressament en termini, s'entén estimada la sol·licitud.

Silenci negatiu: si l'Administració no respon expressament en termini, s'entén desestimada la sol·licitud.

 

Títol preguntes freqüents

 

Preguntes freqüents

Totes aquelles que complisquen els requisits de caràcter individual establerts per la legislació vigent.

La vigència d’un títol de família nombrosa ve establerta en funció del compliment dels requisits individuals de les persones que apareixen en el mateix.

De forma general, la vigència d’un títol ve determinada pel compliment de l’edat de 21 anys per part de la filla o fill major de la unitat familiar.

Si, fins el dia anterior al compliment dels 26 anys i quan siga complint els requisits de dependència
econòmica i estudis establerts.

Si, la legislació actual estableix que, mentres en la unitat familiar amb reconeixement de la condició de família nombrosa haja una filla o fill que complisca els requisits individuals, mantindrà la possibilitat de disfrutar del reconeixement com a família nombrosa per part de l’Administració.

De forma general en data anterior pròxima a la data de pèrdua d’efectes indicada en el mateix.

També s’ha de procedir a sol·licitar la seua renovació en casos de modificació de dades de caràcter personal (nom, sexe, domicili, DNI, etc), d’incompliment dels requisits individuals per part d’alguna de les persones que consten en el Títol, o de canvis en la composició de la unitat familiar.

El termini per a la presentació de la sol·licitud de renovació en aquests casos, ve determinat per l’obligació legal de comunicar en el termini de tres mesos des de la data en que es va produir el fet a comunicar a l’Administració.

En el primer cas, es deixarà de tenir el reconeixement de la condició de família nombrosa per part de
l’Administració des de la data de finalització d’efectes del Títol fins la data de prestació de la sol·licitud de renovació, el qual pot afectar a l’accés als beneficis establerts.

En el segon cas, s’estarà al que s’estableix en el règim sancionador establit en la legislació vigent.

Si, acreditant la seua situació a través de la prestació de la resolució de parella de fet o acreditant la seua convivència mitjançant la presentació d’una declaració responsable en la que es declare que es manté una relació de parella estable i certificat d’empadronament.

Si sempre i quan es complisquen els requisits establert.

La legislació actual estableix que, la prioritat pertany a la persona progenitora amb la que conviuen les persones descendents.

— 10 articles per pàgina
Mostrant 11 - 20 de 34 resultats