Tràmits Famílies Monoparentals

Es considera descendència d’una persona el fill, la filla, els fills o les filles, les persones menors d’edat en situació d’acolliment superior a un any i les persones majors d’edat que hagen estat en situació d’acolliment i continuen vivint amb la família acollidora. Totes elles tindran consideració de persones descendents. Així mateix, es considera persona progenitora la mare, el pare, el tutor o la tutora legal, o la persona acollidora.

Les famílies monoparentals són un dels tipus de família que més s’ha estès al llarg dels últims anys. Es tracta de famílies amb major vulnerabilitat socioeconòmica i una major intensitat en la criança de les filles i fills que la mitjana, especialment quan estan encapçalades per dones, que són la gran majoria. Degut a aquestes circumstàncies requereixen d’un major suport i protecció per part de les administracions públiques.

El Títol de Família Monoparental pretén donar resposta a aquesta realitat, oferint a aquestes famílies una sèrie de beneficis. El requisit general es que només hi haja un ascendent, però existeixen altres casos específics. En funció de qual aplicació, parlarem de família monoparental de categoria general o categoria especial, tenint aquesta última uns beneficis majors.

Les sol·licituds d’expedició, renovació o modificació del títol de família monoparental es poden presentar de manera telemàtica mitjançant sol·licitud electrònica amb certificat digital o similar a la seu electrònica de la Generalitat.

Així mateix, es possible realitzar les sol·licituds juntament amb la documentació relativa a la unitat familiar i als seus membres específics a la seu de la Direcció Territorial d’Igualtat i Polítiques Inclusives corresponent a la província d’empadronament de la persona que ho sol·licita demanant cita prèvia al telèfon  012 o a través d’internet.

Per últim, es podrà aconseguir l’imprès, emplenar-lo i entregar-lo de manera també presencial a les oficines PROP de la Generalitat demanant també cita prèvia al telèfon  012 o a través d’internet.

Comprovar les diverses pestanyes de documentació per tal de complimentar el teu expedient correctament.

 

 Documentació general:

 •  Sol·licitud degudament emplenada segons model normalitzat.
 •  Acreditació de dades personals:
  • Persones amb nacionalitat espanyola: document nacional d'identitat (DNI) del sol·licitant i de cada una de les persones descendents majors de catorze anys, o autorització per a la consulta.
  • Persones estrangeres: número d'identificació d'estranger (NIE) o autorització per a la consulta, o passaport de totes les persones que integren la unitat familiar, o certificat literal de naixement del Registre Civil. En cas que els menors d'edat no disposen d'aquest document, han d'aportar un certificat literal de naixement.
  • Còpia del llibre o els llibres de família complets o document equivalent, o resolució administrativa o judicial de l'adopció o la tutela.
  • Certificat d'empadronament de les persones que integren la unitat familiar, en els supòsits en què no s'autoritze a l'òrgan gestor per a la comprovació.
  • ​​​​​​​Declaració responsable que indique que els descendents no perceben ingressos anuals superiors al 100 % de l'IPREM vigent calculat en dotze mensualitats.

 Documentació específica segons la situació familiar:

 • Una persona i la seua descendència (siga una o més) on ella és l’única progenitora o té en exclusivitat la pàtria potestat:
  • Declaració responsable de no constituir una unió de fet, d'acord amb la legislació vigent, ni haver contret matrimoni amb una altra persona.
 • Una persona vídua o en situació equiparable i la descendència que haguera tingut amb la parella desapareguda:
  • Declaració responsable de no constituir una unió de fet, d'acord amb la legislació vigent, ni haver contret matrimoni amb una altra persona.
  • Còpia del certificat de defunció de l'ascendent que haja mort, en cas que no conste en el llibre de família.
 • Una persona i les persones menors d'edat que tinga en acolliment per un temps igual a un any o superior:
  • Declaració responsable de no constituir una unió de fet, d'acord amb la legislació vigent, ni haver contret matrimoni amb una altra persona.
  • Resolució administrativa de l'acollida familiar o de delegació de guarda amb finalitats d'adopció, o certificat de família acollidora d'urgència-diagnòstic emés per la direcció territorial competent en infància, o l'autorització per a la consulta.
 • Una persona acollidora amb la consideració d'urgència-diagnòstic:
  • Declaració responsable de no constituir una unió de fet, d'acord amb la legislació vigent, ni haver contret matrimoni amb una altra persona.
  • Resolució administrativa de l'acollida familiar o de delegació de guarda amb finalitats d'adopció, o certificat de família acollidora d'urgència-diagnòstic emés per la direcció territorial competent en infància, o l'autorització per a la consulta.
 • Una dona que ha patit violència de gènere per part del progenitor i la descendència sobre la qual té la guarda i custòdia. En aquest cas s'ha de presentar un dels documents següents que acrediten aquesta situació.
  • Ordre de protecció judicial a favor de la progenitora, o
  • Interlocutòria judicial que indique que hi ha mesures de protecció davant d'una situació de violència de gènere, o
  • Certificat acreditatiu d'un centre d'atenció especialitzada, autoritzat per la direcció general competent en protecció a les dones víctimes de violència de gènere, o
  • Sentència per la qual es condemna el progenitor per violència de gènere.
 • Una persona progenitora que té la guarda i custòdia exclusiva de les persones descendents segons el conveni de relacions patern-filials, si compleixen amb el requisit d’ingressos anuals de la unitat familiar inferiors al 150% de l'IPREM vigent:
  • Declaració responsable de no constituir una unió de fet, d'acord amb la legislació vigent, ni haver contret matrimoni amb una altra persona.
  • Sentència en què s'acredite qui té l'obligació legal de pagar la pensió alimentària, i el règim de convivència de la descendència.
  • Acreditació dels ingressos de la unitat familiar de l'any anterior a la data de la sol·licitud, mitjançant certificats tributaris oficials o autorització per a la consulta, i declaració responsable sobre els ingressos corresponents a les pensions d'aliments.
 • Una parella en la qual una de les persones progenitores estiga en situació de privació de llibertat o d'hospitalització en un centre hospitalari per un temps igual a un any o superior, si compleixen amb el requisit d’ingressos anuals de la unitat familiar inferiors al 150% de l'IPREM vigent:
  • Certificat de permanència en un centre d'execució penal com a mínim durant l'any anterior a la sol·licitud.
  • Certificat de permanència en un centre hospitalari com a mínim durant l'any anterior a la sol·licitud.
  • Acreditació dels ingressos de la unitat familiar de l'any anterior a la data de la sol·licitud, mitjançant certificats tributaris oficials o autorització per a la consulta, i declaració responsable sobre els ingressos corresponents a les pensions d'aliments.
 • Una parella en la qual una de les persones progenitores té reconeguda un grau 3 de dependència, la incapacitat permanent absoluta o la gran invalidesa, si compleixen amb el requisit d’ingressos anuals de la unitat familiar inferiors al 150% de l'IPREM vigent:
  • Resolució administrativa de reconeixement del grau 3 de dependència o autorització per a la seua consulta.
  • Resolució administrativa d'incapacitat permanent absoluta o de gran invalidesa, o autorització per a la seua consulta.
  • Acreditació dels ingressos de la unitat familiar de l'any anterior a la data de la sol·licitud, mitjançant certificats tributaris oficials o autorització per a la consulta, i declaració responsable sobre els ingressos corresponents a les pensions d'aliments.

 

Documentació específica que cal aportar relativa a les persones descendents:

 • Grau de discapacitat igual al 33 % o superior, incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.
  • Resolució administrativa del grau de discapacitat o autorització per a la seua consulta.​​​​​​​
  • Resolució administrativa d'incapacitat permanent absoluta o de gran invalidesa, o autorització per a la seua consulta.

 

Documentació específica que cal aportar relativa als requisits per a la consideració de la categoria especial:

 • Ingressos de la unitat familiar:
  • Acreditació dels ingressos de la unitat familiar de l'any anterior a la data de la sol·licitud, mitjançant certificats tributaris oficials o l'autorització per a la consulta, i declaració responsable sobre els ingressos corresponents a les pensions d'aliments.
 • Grau de discapacitat igual al 33 % o superior, incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa:
  • Resolució administrativa del grau de discapacitat o resolució administrativa d'incapacitat permanent absoluta o de gran invalidesa, o autorització per a la seua consulta.
 • Grau de discapacitat igual al 65 % o superior, per a progenitors, grau 3 de dependència o incapacitat absoluta o gran invalidesa:
  • Resolució administrativa del grau de discapacitat o resolució administrativa de reconeixement del grau 3 de dependència, o resolució administrativa d'incapacitat permanent absoluta o de gran invalidesa, o autorització per a la seua consulta.

Què necessites fer? Com es tramita Termini de resolució Silenci (1) Informació del tràmit
En línia Presencial
Sol·licitud de Títol de Família Monoparental

(Firma digital)

En registres oficials (PROPs, ajuntaments, Direccions Territorials, etc.) 6 mesos Positiu

document PDF  

Sol·licitud de duplicat del Títol de Família Monoparental

(Firma digital)

En registres oficials (PROPs, ajuntaments, Direccions Territorials, etc.) 6 mesos Positiu

document PDF  

Sol·licitud de subvenció per a la compensació de despeses-procediment per al col·lectiu de famílies monoparentals

(Firma digital)

En registres oficials (PROPs, ajuntaments, Direccions Territorials, etc.) 6 mesos Positiu

document PDF​​​​​​​  

 

(1)

Silenci positiu: si l'Administració no respon expressament en termini, s'entén estimada la sol·licitud.

Silenci negatiu: si l'Administració no respon expressament en termini, s'entén desestimada la sol·licitud.

Títol preguntes freqüents

 

Preguntes freqüents

En el primer cas, es deixarà de tindre el reconeixement de la condició de família monoparental per part de l'Administració des de la data de finalització d'efectes del Títol fins a la data de presentació de la sol·licitud de renovació, la qual cosa pot afectar l'accés als beneficis establits.

Sí, a través de la presentació de la sol·licitud corresponent es podrà obtindre un duplicat en les mateixes condicions que el perdut.

No, el procediment administratiu del reconeixement d'aquesta condició, així com l'emissió de la documentació corresponent, està exempt de qualsevol mena de pagament per part de les persones sol·licitants.

Les categories del Títol de Família Monoparental són:

Categoria General: en general correspon a aquelles unitats familiars compostes per una persona progenitora i una persona descendent.

Categoria Especial:

 • Les famílies amb dues o més persones descendents
 • Les famílies amb una persona descendent quan els ingressos anuals de la unitat familiar, incloses les pensions d'aliments, dividits pel nombre d'unitats de consum, no superen el 100% del *IPREM vigent calculat en dotze mensualitats.
 • Les famílies amb una persona descendent amb un reconeixement de grau de discapacitat igual o superior al 33%, la incapacitat permanent absoluta o la gran invalidesa.
 • Les famílies amb una persona descendent quan la persona ascendent tinga un reconeixement de grau de discapacitat igual o superior al 65%, la incapacitat permanent absoluta o la gran invalidesa.
 • Les famílies que siguen reconegudes com a famílies monoparentals per violència de gènere.

Els ingressos de cada persona de la unitat familiar es correspondran amb la base imposable general de la declaració de la Renda o bé la quantitat d'ingressos obtinguts que indique el certificat emés per l'Agència Estatal de l'Administració tributària que reconeix la no obligació de presentar la declaració.

Els ingressos totals es correspondran a la suma dels ingressos de cada persona més la quantia percebuda per les persones descendents en concepte de pensió d'aliments.

L'Administració Autonòmica Valenciana facilita un Títol de Família Monoparental, en el qual consten les dades de totes les persones integrants de la unitat familiar que compleixen els requisits, i Carnets Individuals a totes les persones integrants de la unitat familiar que consten en el Títol.

Sí, la legislació autonòmica en matèria de protecció a les famílies monoparentals permet que siguen compatibles tots dos reconeixements, si bé els beneficis de la mateixa classe o naturalesa derivats d'aquests títols no seran acumulatius, llevat que així ho indica la normativa específica.

— 10 articles per pàgina
Mostrant 21 - 29 de 29 resultats