Procediments

Procediments

 Fomentar i assegurar l'ús de llenguatge no sexista i no discriminatori en els documents i informes elaborats per la Conselleria:

 1. Les unitats administratives dels diferents òrgans directius, amb anterioritat a remetre al Servei de Coordinació Administrativa i Assessorament Tècnic (SECOA), per a la seua traducció al valencià, el text de les ordres, resolucions, actes, anuncis, etc, susceptibles de publicació, els remeten per correu electrònic en format word a la Unitat d'Igualtat.

 2. La Unitat d'Igualtat realitza les observacions que, si és el cas, considera oportunes, a fi d'assegurar un llenguatge no sexista i no discriminatori, remetent-les novament a la unitat administrativa corresponent

 3. La unitat proponent ha d'adaptar el text projectat a les observacions efectuades per la Unitat d'Igualtat o, en cas contrari, justificar els motius que ho impedixen, continuant amb el corresponent procediment.

 4. El SECOA haurà d'assegurar-se que, abans de la traducció al valencià, el text ha sigut revisat per la Unitat d'Igualtat.


 

Assessorar en l'elaboració d'informes sobre impacte per raó de gènere:

 1. Quan una norma està en procés d'elaboració (quan ja estan perfilats els seus aspectes fonamentals), els òrgans directius sol·liciten de la Unitat d'Igualtat el corresponent assessorament per a elaborar els informes preceptius sobre impacte de gènere, adjuntant l'esborrany de la mateixa en format word.

 2. La Unitat d'Igualtat presta el seu assessorament .

 3. Els òrgans directius elaboren l'informe, havent d'incloure un incís final on es faça constar que per al mateix s'ha comptat amb l'assessorament de la Unitat d'Igualtat i que el text que es promou fa un ús inclusiu del llenguatge.  (Veure ací exemples dels informes més recents)

 4. El SECOA haurà d'assegurar-se que, abans de tramitar el projecte normatiu en qüestió, el centre directiu ha sigut assessorat per la Unitat d'Igualtat.


 

Informe d'impacte de gènere dels pressupostos: 

 1. La Direcció General de Pressupostos de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic presidix la Comissió de l'Informe d'Impacte de Gènere dels Pressupostos de la Generalitat, on estan representades totes les conselleries. En la comissió es consensua la metodologia que s'ha de seguir per a l'elaboració de l'informe. La Direcció General de Pressupostos remet les instruccions i fitxes a les Unitats d'Igualtat.
 2. La Unitat d'Igualtat distribuïx entre els centres directius les fitxes i instruccions, assessorant-los davant dels dubtes.
 3. La Unitat d'Igualtat arreplega i revisa les fitxes i informes i a partir d'aquesta informació i altres fonts elabora l'informe de síntesis de la seua Conselleria i que remet a la Direcció General de Pressupostos. També es classifiquen i baremen els programes pressupostaris en funció del seu impacte.
 4. La Direcció General de Pressupostos publica l'Informe d'Impacte de Gènere dels Pressupostos de la Generalitat amb la informació de totes les Conselleries incloent altres informes i anàlisis.