Presentació

Presentació

El dia 28 d'agost de 2015, el Consell va aprovar l'acord per a la implantació de les Unitats d'Igualtat en tots els departaments en què s'organitza l'administració de la Generalitat.

El Decret 170/2020, de 30  d'octubre, del Consell, aprova el Reglament orgànic i funcional de la   Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat  i Polítiques Inclusives, aprova el Reglament Orgànic i funcional de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. 
 
L'Ordre 3/2021, de 30 de març de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'igualtat i Polítiques Inclusives, desenvolupa el decret anterior, i en el seu article 16 es menciona que la unitat d'igualtat tindrà caràcter transversal.
 
Les principals funcions de les unitats d'igualtat són:
 
 • Vetlar per l'aplicació efectiva del principi d'igualtat entre dones i hòmens.

 • Dur a terme el seguiment, avaluació del desenvolupament i grau de compliment de la normativa vigent en matèria d'igualtat entre dones i hòmens.

 • Assessorar en l'elaboració d'informes sobre impacte per raó de gènere.

 • Supervisar i proposar mesures per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes, subvencions, convenis, acords, gestió de recursos humans i qualsevol altra actuació que es duga a terme en l'àmbit de les seues competències, així com analitzar l'impacte dels resultats que la seua realització ha tingut respecte del gènere.

 • Supervisar i proposar mesures per a la incorporació de la perspectiva de gènere en l'elaboració dels pressupostos.

 • Demanar la informació estadística generada per l'activitat del departament i assessorar en relació amb la seua elaboració així com realitzar l'anàlisi, seguiment i control, des de la dimensió de gènere, de les estadístiques oficials relacionades amb el seu àmbit competencial.

 • Promoure l'elaboració d'estudis d'investigació i informes tècnics de diagnòstic de la situació de les dones, en relació amb les àrees d'activitat del departament, amb la finalitat de detectar i corregir possibles situacions de desigualtat entre dones i hòmens.

 • Assessorar en l'elaboració dels plans d'igualtat previstos en la normativa de funció pública valenciana, col·laborar en la seua avaluació i proposar l'adopció de mesures correctores.

 • Impulsar la formació i sensibilització del personal del seu departament en relació a l'abast i significat del principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens, per mitjà de la formulació de propostes d'accions formatives a la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere.

 • Impulsar i proposar mesures específiques dirigides a corregir situacions de desigualtat social que afecten especialment dones en exclusió social, víctimes de violència o que patixen discriminació múltiple.

 •  Promoure i impulsar el desenvolupament de mesures de coresponsabilitat i conciliació de la vida personal, laboral i familiar que s'adopten des del departament amb competències en funció pública.