Detall Notícia

Oltra: 'El decret dels lobbies garanteix la transparència i la integritat en l'actuació dels grups d'interés'

15/10/2021
Oltra: "El decret dels lobbies garanteix la transparència i la integritat en l"actuació dels grups d"interés"

- El Ple ha aprovat el decret que desenvolupa la Llei de grups d'interés aprovada en 2018
- Oltra: "Es tracta d'un decret molt innovador que dota el Registre de grups d'interés de mecanismes de control que en garantisquen la utilitat i l'eficiència"La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha informat que el Ple ha aprovat el decret que desenvolupa la Llei de l'activitat dels grups d'interés, aprovada en 2018, amb la qual cosa el Govern Valencià, "una vegada més, és líder" en regulació en aquesta matèria i garanteix "la transparència i la integritat en l'activitat d'influència".

Per a Oltra, la consolidació d'integritat institucional és "fonamental per a una societat democràtica avançada" i per això el Consell està "posant les eines necessàries per a reduir el llindar de tolerància, perquè la transparència és un dels millors antídots contra la corrupció".

En aquest context, ha destacat que la regulació de l'activitat dels lobbies de pressió és una "eina positiva per a la transparència, però també per al foment de la participació i la qualitat democràtica. És una manera de participació en els assumptes públics, que permet un diàleg profitós per a la societat, ja que la capacitat d'influència queda sotmesa a un codi de conducta i es posa fre a la cultura de l'amiguisme".

Amb aquest objectiu es va aprovar la Llei 25/2018, amb la qual es va crear el Registre de grups d'interés, "per a donar a conéixer a tota la ciutadania valenciana la identitat de les persones i les organitzacions". A més, es va regular la publicitat dels contactes amb aquests grups durant l'elaboració de normes i també el règim sancionador corresponent.

Desenvolupament del decret

Oltra ha explicat que el decret aprovat pel Consell desenvolupa els instruments creats mitjançant aquesta llei, entre els quals ha destacat el Registre de grups d'interés, que el doten de "mecanismes de control que en garantisquen la utilitat i l'eficiència", cosa que ha qualificat de "molt innovadora".

En aquest registre, de caràcter públic, gratuït i electrònic, s'han d'inscriure de manera obligatòria les persones i les organitzacions que exercisquen de qualsevol manera l'activitat d'influència.

Així mateix, el decret regula la inscripció d'aquests grups, l'obligació de compliment del codi de conducta establit en la llei, les categories dels grups, els efectes de la inscripció i el tractament de les dades dels que s'hagen d'inscriure.

També es regula un sistema de verificació i control de les dades registrals i l'informe de 'petjada o empremta normativa', per a facilitar la publicitat i el coneixement dels contactes que l'Administració pública, els càrrecs públics i el personal empleat públic de la Generalitat mantinguen amb els grups d'interés durant l'elaboració i l'adopció dels avantprojectes de llei i els projectes de decret del Consell. Aquest informe es publicarà en el portal de transparència dins de l'apartat corresponent a l'expedient d'elaboració de la norma.

D'altra banda, el decret desenvolupa el procés especial de participació prèvia en l'elaboració de normes dels grups que actuen en defensa dels interessos afectats per aquesta norma i el dota de seguretat jurídica per a totes les parts. Així mateix, estableix el procediment sancionador que caldrà seguir en cas que es produïsquen infraccions, cosa que fa que s'avance en l'efectivitat de la punibilitat en aquells casos en els quals procedisca l'aplicació d'una sanció davant de l'incompliment de les obligacions previstes en la mateixa llei.

Arxius relacionats