Detall Notícia

Igualtat i Educació implanten el nou full de notificació per a protegir l'alumnat menor d'edat davant d'una possible situació de desprotecció

21/07/2021

- El nou full de notificació actualitza i simplifica les actuacions establides fins ara
- Es determina la coordinació interadministrativa d'acord amb la Llei de drets i garanties de la infància i l'adolescència de la GeneralitatLa Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport han aprovat el nou full de notificació per a l'atenció socioeducativa infantil i la protecció de l'alumnat menor d'edat davant d'una possible situació de desprotecció, i estableix la coordinació interadministrativa en l'àmbit de la protecció integral de les persones menors d'edat.

Segons es desprén de l'ordre publicada en el DOGV, l'objectiu de la nova ordre és millorar els mecanismes de detecció de casos de desprotecció, així com optimitzar la derivació i l'actuació coordinada dels diferents agents implicats en la protecció de les persones menors d'edat; tot això, en el marc de la Llei de drets i garanties de la infància i l'adolescència de la Generalitat.

La col·laboració i el treball conjunt entre les dues conselleries en aquest camp ha determinat la necessitat de revisar i actualitzar el full de notificació actual, per a convertir-la en un document d'intercomunicació entre l'àmbit educatiu i l'àmbit de serveis socials, a més de ser un instrument de notificació.

Aquest instrument de protecció per a la infància i l'adolescència està dirigit a tot el personal docent i professionals de l'àmbit educatiu de la Comunitat Valenciana, tant en centres públics com privats, així com per al personal dels equips d'atenció primària tant bàsica com específica, i dels departaments competents en matèria de protecció de la infància i l'adolescència de la Generalitat.

Procediment d'actuació

La nova ordre estableix també una simplificació de les actuacions que s'ha de seguir per a millorar i accelerar la protecció i el benestar de les persones menors d'edat que es puguen trobar en una situació de desprotecció.

Així, els centres educatius, davant d'indicadors i factors de possible situació de desprotecció observats en les xiquetes, xiquets i adolescents escolaritzats, hauran d'informar l'entitat pública competent en matèria de protecció de la infància i l'adolescència, i omplir i remetre el full de notificació per a comunicar, derivar, coordinar o sol·licitar l'actuació de l'equip d'atenció primària de la localitat on residisca la persona menor d'edat.

Per a fer-ho, els centres comptaran amb un equip d'intervenció prèviament constituït per a aquests casos, que serà l'encarregat d'establir, segons la gravetat de la situació, el procediment d'actuació ordinari o d'urgència.

En aquest sentit, l'ordre estableix que quan hi haja indicis de perill imminent i greu per a la integritat física o psíquica d'una xiqueta, xiquet o adolescent s'aplicarà el procediment d'urgència.

Davant d'aquesta situació, tal com recull la Llei d'infància i adolescència, la direcció del centre ho notificarà immediatament a l'entitat pública competent en matèria de protecció de la infància i adolescència de la Generalitat, a l'autoritat judicial o al Ministeri Fiscal i, en el cas que siga necessari, a les forces i cossos de seguretat. A més, es prendran les mesures immediates de protecció que les circumstàncies requerisquen.

En tot cas, la renovació del full de notificació i les mesures recollides en la nova ordre publicada en el DOGV reforcen la col·laboració i coordinació entre els serveis, els centres escolars i les institucions de protecció a la infància i l'adolescència, a l'efecte de facilitar la prevenció, la detecció i la derivació, i, si és el cas, el posterior suport, de les situacions de risc i desemparament de les xiquetes, xiquets i adolescents.